Custom_32
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
ภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Environmental Education
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
ศษ.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ
Master of Education (Enviroment Education)
M.Ed. (Enviroment Education)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  4. สังกัดคณะ
    คณะศึกษาศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
   
  6. วัตถุประสงค์
                 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษามุ่งที่จะผลิตผู้นำทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้1)      มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา2)      มีทักษะและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา3)      มีความสามารถในการทำวิจัยหรือพัฒนาโครงการเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา4)      มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกของนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
รศ.ดร. คงศักดิ์ ธาตุทอง
รศ. ลัดดา ศิลาน้อย
อ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ.ดร. คงศักดิ์ ธาตุทอง (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ. ลัดดา ศิลาน้อย (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ. น้อยทิพย์ ลิ้มยิ่งเจริญ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
- วรรณิภา ศุกรียพงศ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ.ดร. คงศักดิ์ ธาตุทอง 4
รศ. ลัดดา ศิลาน้อย 6
รศ. นิลมณี พิทักษ์ 6
ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ 7
ผศ.ดร. ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ 7
อ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต 10
- วรรณิภา ศุกรียพงศ์ 13

     
แผน ก2 รหัสหลักสูตร 510510121048


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940