Custom_32
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Nursing Science
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พย.บ.
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Nursing Science
B.N.S.
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  4. สังกัดคณะ
    คณะพยาบาลศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
   
  6. วัตถุประสงค์
   
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
ผศ.ดร. พักตร์วิไล ศรีแสง
อ.ดร. ทิตยา พุฒิคามิน

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ.ดร. มาริสา ไกรฤกษ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ.ดร. บำเพ็ญจิต แสงชาติ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. พูลสุข ศิริพูล (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. พักตร์วิไล ศรีแสง (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. เสาวมาศ เถื่อนนาดี (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. จงรัก อิฐรัตน์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. ทิตยา พุฒิคามิน (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
ศ.ดร. ศิริพร จิรวัฒน์กุล 1
รศ.ดร. วิพร เสนารักษ์ 4
รศ.ดร. สมพร รุ่งเรืองกลกิจ 4
รศ.ดร. กฤตยา แสวงเจริญ 4
รศ.ดร. นิตย์ ทัศนิยม 4
รศ.ดร. สมจิต แดนสีแก้ว 4
รศ.ดร. สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล 4
รศ.ดร. ขนิษฐา นันทบุตร 4
รศ.ดร. จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย 4
รศ.ดร. ดารุณี จงอุดมการณ์ 4
รศ.ดร. พนิษฐา พานิชาชีวะกุล 4
รศ.ดร. มาริสา ไกรฤกษ์ 4
รศ.ดร. วรรณชนก จันทชุม 4
รศ.ดร. วันเพ็ญ ปัณราช 4
รศ.ดร. จิราวรรณ แท่นวัฒนกุล 4
รศ.ดร. เจียมจิต แสงสุวรรณ 4
รศ.ดร. เสาวคนธ์ วีระศิริ 4
รศ.ดร. เอื้อมพร ทองกระจาย 4
รศ.ดร. บำเพ็ญจิต แสงชาติ 4
รศ.ดร. อัมพรพรรณ ธีรานุตร 4
รศ.ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ 4
รศ.ดร. เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร 4
รศ.ดร. สุทธิลักษณ์ ตั้งกีรติชัย 4
รศ. สมพร วัฒนนุกูลเกียรติ 6
รศ. อำพน ศรีรักษา 6
รศ. พิมภา สุตรา 6
รศ. บุญศรี ปราบณศักดิ์ 6
รศ. วิภาพร วรหาญ 6
รศ. สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ 6
รศ. เพชรไสว ลิ้มตระกูล 6
รศ. ประสบสุข ศรีแสนปาง 6
รศ. ผ่องพรรณ อรุณแสง 6
รศ. มณีรัตน์ ภัทรจินดา 6
รศ. วิลาวรรณ พันธุ์พฤกษ์ 6
รศ. ศรีเทียน ตรีศิริรัตน์ 6
ผศ.ดร. วิไล เกิดผล 7
ผศ.ดร. อรสา กงตาล 7
ผศ.ดร. ชลิดา ธนัฐธีรกุล 7
ผศ.ดร. ปราณี ธีรโสภณ 7
ผศ.ดร. ปัทมา สุริต 7
ผศ.ดร. พรเทพ แพรขาว 7
ผศ.ดร. มยุรี ลี่ทองอิน 7
ผศ.ดร. ขนิษฐา วรธงชัย 7
ผศ.ดร. จินตนา ลี้ละไกรวรรณ 7
ผศ.ดร. ชวนพิศ ทำนอง 7
ผศ.ดร. นิลุบล รุจิรประเสริฐ 7
ผศ.ดร. พูลสุข ศิริพูล 7
ผศ.ดร. อภิญญา จำปามูล 7
ผศ.ดร. โสภิดา ทัดพินิจ 7
ผศ.ดร. พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย 7
ผศ.ดร. สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์ 7
ผศ.ดร. สุพรรณี สุ่มเล็ก 7
ผศ.ดร. อธิษฐาน ชินสุวรรณ 7
ผศ.ดร. เสาวมาศ เถื่อนนาดี 7
ผศ.ดร. โสมภัทร ศรไชย 7
ผศ.ดร. นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ 7
ผศ.ดร. พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์ 7
ผศ.ดร. วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ 7
ผศ.ดร. จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร 7
ผศ.ดร. พักตร์วิไล ศรีแสง 7
ผศ.ดร. เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์ 7
ผศ. นิภา อังศุภากร 9
ผศ. จงรัก อิฐรัตน์ 9
ผศ. ดุษฎี มุขสมบัติ 9
ผศ. บุศรา กาญจนบัตร 9
ผศ. วัลภา บินสมประสงค์ 9
ผศ. ชวนพิศ วงศ์สามัญ 9
ผศ. ปิยนุช บุญเพิ่ม 9
ผศ. ปุญทรี พ่วงสุวรรณ 9
ผศ. สุจารี อมรกิจบำรุง 9
ผศ. อุสาห์ ศุภรพันธ์ 9
ผศ. พรทิพย์ บุญพวง 9
ผศ. เพลินตา ศิริปการ 9
ผศ. ทิพวัลย์ โพธิแท่น 9
ผศ. รัชตวรรณ ศรีตระกูล 9
อ.ดร. ทิตยา พุฒิคามิน 10
อ.ดร. ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล 10
อ.ดร. ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์ 10
อ.ดร. อมรรัตน์ ศรีคำสุข 10
อ. พิเชษฐ เรืองสุขสุด 12
อ. อัจฉริยา วงษ์อินทร์จันทร์ 12
อ. กรรณิการ์ โกฎิมนัสวนิชย์ 12
อ. ดลวิวัฒน์ แสนโสม 12
อ. เปรื่องจิตร ฆารรัศมี 12

     
ปกติ รหัสหลักสูตร 310600101148


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940