Custom_32
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว
ภาษาอังกฤษ Master of Nursing Science Program in Family Nursing
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลครอบครัว)
พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว)
ภาษาอังกฤษ
Master of Nursing Science (Family Nursing)
M.N.S. (Family Nursing)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  4. สังกัดคณะ
    คณะพยาบาลศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
   
  6. วัตถุประสงค์
    หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว มีวัตถุประสงค์ที่จะให้มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว มีคุณลักษณะและความสามารถดังนี้
1. ปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลครอบครัวอย่างมีความชำนาญโดยการใช้ทฤษฎีการพยาบาลที่คัดสรรค์ และผลงานวิจัยทางการพยาบาลครอบครัวที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการให้บริการสุขภาพครอบครัวทั้งในภาวะสุขภาพปกติ เจ็บป่วยระยะวิกฤตและเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ปฏิบัติงานตามสมรรถนะของการพยาบาลครอบคัวในบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. วิเคราะห์ วิจารณ์ผลกาวิจัย ใช้ประโยชน์จากการศึกษาวิจัย และ / หรือ ทำวิจัยทางการพยาบาลครอบครัวได้
4. วิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา ตลอดจนปรับปรุง หรือ นำเสนอแนวคิดการปรับปรุงระบบการบริหารครอบครัวได้
5. ริเริ่ม ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพและระบบบริการสุขภาพทั้งในและนอกสถานบริการได้
6. เผยแพร่ความรู้และการวิจัยทางการพยาบาลครอบครัวให้แคนในวิชาชีพและบุคคลอื่นได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
7. ตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระภายในขอบเขตแห่งผลและความเป็นไปได้ ตลอดจนสามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการ และผู้ร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. รับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคม โดยการศึกษา ค้นคว้าความรู้อย่างต่อเนื่อง สมำเสมอ และ ปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดมั่นตามแนวปฏิบัติแห่งจรรยาวิชาชีพการพยาบาล ตามประกาศของสภาวิชาชีพการพยาบาลโดยเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของสังคมโดยส่วนรวม 
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
รศ.ดร. เสาวคนธ์ วีระศิริ
รศ. พิมภา สุตรา
ผศ.ดร. พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ.ดร. ดารุณี จงอุดมการณ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ.ดร. เสาวคนธ์ วีระศิริ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ. พิมภา สุตรา (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. อธิษฐาน ชินสุวรรณ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ.ดร. ดารุณี จงอุดมการณ์ 4
รศ.ดร. เสาวคนธ์ วีระศิริ 4
รศ. พิมภา สุตรา 6
ผศ.ดร. อธิษฐาน ชินสุวรรณ 7
ผศ.ดร. พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์ 7

     
แผน ก2 รหัสหลักสูตร 510600122147


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940