Custom_32
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
ภาษาอังกฤษ Higher Graduate Diploma Program in Clinical Medical Sciences Program in Family Medicine
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (เวชศาสตร์ครอบครัว)
ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (เวชศาสตร์ครอบครัว)
ภาษาอังกฤษ
Higher Graduate Diploma in Clinical Medical Sciences (Family Medicine)
Higher Grad. Dip. in Clinical Medical Sciences (Family Medicine)
  3. ระดับการศึกษา
    ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
  4. สังกัดคณะ
    คณะแพทยศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    เวชศาสตร์ชุมชน
  6. วัตถุประสงค์
                    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก   สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว     มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ  ดังนี้
                1      มีทัศนคติ พฤติกรรม และจริยธรรมที่เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และมีความ ภูมิใจในวิชาชีพ                2      มีความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ ระบาดวิทยา และสาธารณสุข รวมทั้งความรู้สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ ในการให้บริบาลสุขภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ทั้งในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ            3     สามารถทำเวชปฏิบัติได้ตามหลักการ และบทบาทของเวชปฏิบัติทั่วไป / เวชปฏิบัติครอบครัวและเวชศาสตร์ปฐมภูมิ            4     สามารถให้การบริการสุขภาพโดยตระหนักถึงประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม ความเชื่อ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  การให้บริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุ้มทุน              5    เข้าใจและมีทักษะในกระบวนการให้คำปรึกษา (Consultation process) ซึ่งรวมถึงการวินิจฉัยและ การตัดสินใจทางคลินิก             6     รแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์รรมการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยกำหนดดคล้องตามรูปแบบหัวข้อรายละเอียด และหลักเกณฑ์ที่มีเนื้อหา คุเห็นความสำคัญและสามารถบันทึกรายงานข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย และครอบครัว ตลอดจนให้การวินิจฉัยโรคตามระบบรหัสสากล                                                                                       
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
รศ. อมร เปรมกมล
ผศ.ดร. ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์
ผศ. ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ. อมร เปรมกมล (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ. ศรีน้อย มาศเกษม (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. เสาวนันท์ บำเรอราช (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
ศ. เจศฏา ถิ่นคำรพ 3
รศ.ดร. สมพงษ์ ศรีแสนปาง 4
รศ.ดร. มานพ คณะโต 4
รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย 4
รศ.ดร. อมรรัตน์ รัตนสิริ 4
รศ. นฤมล สินสุพรรณ 6
รศ. อมร เปรมกมล 6
รศ. นิตยา ฉมาดล 6
รศ. สมเดช พินิจสุนทร 6
รศ. บุญส่ง พัจนสุนทร 6
รศ. ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 6
รศ. ศรีน้อย มาศเกษม 6
รศ. วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ 6
รศ. พลพันธ์ บุญมาก 6
ผศ.ดร. ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 7
ผศ.ดร. ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 7
ผศ. สุชาดา ภัยหลีกลี้ 9
ผศ. พรหมพิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง 9
ผศ. ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ 9
อ.ดร. บุษบามินตรา ฉลวยแสง 10
อ. เสาวนันท์ บำเรอราช 12

     
ปกติ รหัสหลักสูตร 610714101050


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940