Custom_32
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาอายุรศาสตร์
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาอายุรศาสตร์
ภาษาอังกฤษ Higher Graduate Diploma Program in Clinical Medical Sciences Program in Medicine
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์)
ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ
Higher Graduate Diploma in Clinical Medical Sciences (Medicine)
Higher Grad. Dip. in Clinical Medical Sciences (Medicine)
  3. ระดับการศึกษา
    ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
  4. สังกัดคณะ
    คณะแพทยศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    อายุรศาสตร์
  6. วัตถุประสงค์
    หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาอายุรศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังนี้                                1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน สามารถตัดสินใจได้เมื่อเผชิญกับปัญหาทางจริยธรรม (ethical dilemma)                                2. มีทักษะในการซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วย วินิจฉัยบำบัดรักษา รวมทั้งป้องกันโรคหรือภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ อย่างดีเยี่ยมในระดับของผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์                                 3. สามารถเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองและจากการปฏิบัติ                                4. มีความรู้ในการดำเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้                                5. สามารถถ่ายทอดความรู้ และทักษะให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
ศ. เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์
รศ. วิภา รีชัยพิชิตกุล
รศ. ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ
รศ. ศิริรัตน์ เรืองจุ้ย
ผศ. ชิงชิง ฟูเจริญ

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
* ไม่พบข้อมูล (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ศ. เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ. ศิริรัตน์ เรืองจุ้ย (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ. วิภา รีชัยพิชิตกุล (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ. ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. ชิงชิง ฟูเจริญ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
* ไม่พบข้อมูล
ศ. รัตนวดี ณ นคร 3
ศ. ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 3
ศ. วีรจิตต์ โชติมงคล 3
ศ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ 3
ศ. เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ 3
ศ. ทรงขวัญ ศิลารักษ์ 3
รศ. พิศาล ไม้เรียง 5
รศ. เจริญ ชุณหกาญจน์ 5
รศ. ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล 5
รศ. ทวี ศิริวงศ์ 5
รศ. สมศักดิ์ เทียมเก่า 6
รศ. กิตติ จันทร์เลิศฤทธิ์ 6
รศ. ชลธิป พงศ์สกุล 6
รศ. ธงชัย ประฏิภาณวัตร 6
รศ. ภิรุญ มุตสิกพันธ์ 6
รศ. วัชรา บุญสวัสดิ์ 6
รศ. วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ 6
รศ. ศิรภพ สุวรรณโรจน์ 6
รศ. อรทัย พาชีรัตน์ 6
รศ. วิภา รีชัยพิชิตกุล 6
รศ. ประณิธิ หงสประภาส 6
รศ. ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล 6
รศ. วิสุทธิ์ สุขีไพศาลเจริญ 6
รศ. สุดา วรรณประสาท 6
รศ. อนัฆพงษ์ พันธุ์มณี 6
รศ. บุญส่ง พัจนสุนทร 6
รศ. ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ 6
รศ. ศิริรัตน์ เรืองจุ้ย 6
ผศ. จิตติมา ศิริจีระชัย 8
ผศ. เอื้อมแข สุขประเสริฐ 9
ผศ. ชิงชิง ฟูเจริญ 9
ผศ. อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์ 9
ผศ. วีระเดช พิศประเสริฐ 9
ผศ. อภิชาติ แสงจันทร์ 9
ผศ. กาญจนา จันทร์สูง 9
ผศ. ปณิตา ลิมปวัฒนะ 9
ผศ. กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ 9
ผศ. ไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร 9
อ. อนุพล พาณิชย์โชติ 12
- วิรัตน์ คลังบุญครอง 13

     
ปกติ รหัสหลักสูตร 610720101050


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940