Custom_32
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์
ภาษาอังกฤษ Higher Graduate Diploma Program in Clinical Medical Sciences Program in Orthopaedics
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ออร์โธปิดิกส์)
ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ออร์โธปิดิกส์)
ภาษาอังกฤษ
Higher Graduate Diploma in Clinical Medical Sciences (Orthopaedics)
Higher Grad. Dip. in Clinical Medical Sciences (Orthopaedics)
  3. ระดับการศึกษา
    ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
  4. สังกัดคณะ
    คณะแพทยศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    ออร์โธปิดิกส์
  6. วัตถุประสงค์
    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์  มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังนี้4.3.1 เพื่อให้ได้แพทย์ที่มีความรู้   ทั้งในความรู้พื้นฐานด้านศัลยศาสตร์   ออร์โธปิดิกส์และศาสตร์ด้านอื่น ๆ รวมทั้งความรู้ระดับสูงในทางออร์โธปิดิกส์ ที่สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบำบัดรักษา ฟื้นฟูผู้ป่วยที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ รวมทั้งมีความรู้ด้านบริหารจัดการผู้ป่วยและทีม ด้านการวิเคราะห์วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่พัฒนาการดูแลรักษา  รวมถึงการป้องกันและการสร้างสุขภาวะที่ดีต่อประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี4.3.2 เพื่อให้ได้แพทย์ที่มีทักษะ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ในการประเมินวิเคราะห์ปัญหาของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้ออย่างเป็นระบบ เหมาะสมและครอบคลุม มีความสามารถในการทำหัตถการและการผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ รู้จักใช้วิทยาการและวิจารณญาณอย่างเหมาะสม  บริหารทีมและทำงานร่วมกับสาขาวิชาชีพอื่นได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ    สื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการทรัพยากรและข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ   การดูแลบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยแบบองค์รวม (Holistic approach), แบบผสมผสานครอบคลุม (Comprehensive approach) เพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัย การให้การบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย การส่งต่อและการติดตามในระยะยาว   สามารถทำวิจัยเพื่อพัฒนางานและสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่นำมาใช้บำบัดรักษาผู้ป่วยได้ดี4.3.3 เพื่อให้ได้แพทย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ใฝ่รู้ ติดตามวิทยาการใหม่ ๆ    มีความเสียสละ   ซื่อสัตย์    มีความสุขและมีใจรักการทำงาน  และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาแพทย์  ผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
ศ. วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม
ศ. วีระชัย โควสุวรรณ
ศ. พลศักดิ์ จีระวิพูลวรรณ

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
ศ. วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ศ. สุกิจ แสงนิพันธ์กูล (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ศ. พลศักดิ์ จีระวิพูลวรรณ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ศ. วีระชัย โควสุวรรณ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. กิติวรรณ วิปุลากร (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
ศ. วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม 2
ศ. สุกิจ แสงนิพันธ์กูล 3
ศ. เจศฏา ถิ่นคำรพ 3
ศ. รัตนวดี ณ นคร 3
ศ. วีระชัย โควสุวรรณ 3
ศ. สมบูรณ์ เทียนทอง 3
ศ. พลศักดิ์ จีระวิพูลวรรณ 3
รศ.ดร. กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย 4
รศ. บุญส่ง พัจนสุนทร 6
รศ. ศักดา ไชกิจภิญโญ 6
รศ. วินัย ศิริชาติวาปี 6
รศ. ศุภศิลป์ สุนทราภา 6
รศ. ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 6
รศ. สุรชัย แซ่จึง 6
ผศ. ทวีโชค วิษณุโยธิน 8
ผศ. กิติวรรณ วิปุลากร 8
ผศ. ปิยวรรณ จตุปาริสุทธิ์ 9
ผศ. สุรัตน์ เจียรณ์มงคล 9
ผศ. เสริมศักดิ์ สุมานนท์ 9
ผศ. เสมอเดือน คามวัลย์ 9
อ.ดร. บุษบามินตรา ฉลวยแสง 10
อ. ชัช สุมนานนท์ 12
อ. ชัชวาล ศานติพิพัฒน์ 12

     
ปกติ รหัสหลักสูตร 610716101050


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940