Custom_32
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์
ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Medical Physiology
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สรีรวิทยาทางการแพทย์)
ปร.ด. (สรีรวิทยาทางการแพทย์)
ภาษาอังกฤษ
Doctor of Philosophy (Medical Physiology)
Ph.D. (Medical Physiology)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาเอก
  4. สังกัดคณะ
    คณะแพทยศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    สรีรวิทยา
  6. วัตถุประสงค์
      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีความรู้  ความสามารถในการศึกษาและวิจัยด้านสาขาวิชา  สรีรวิทยาทางการแพทย์
2. มีความสามารถในการวิเคราะห์  วิจารณ์ผลงาน  มีความคิดริเริ่ม วางแผนการศึกษา การวิจัย  และพัฒนาการศึกษาและงานวิจัยที่สร้างสรรค์ในสาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์  และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้โดยอิสระ
3. สามารถสร้างผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสูง  ซึ่งก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  ความก้าวหน้าทางวิขาการที่สามารถเผยแพร่ได้ในระดับนานาชาติ
4. มีความสามารถในการกระตุ้นและถ่ายทอดการเรียนรู้ทางสรีรวิทยาทางการแพทย์ของผู้อื่นได้
 
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
รศ.ดร. ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์
รศ.ดร. วรรณภา อิชิดะ
รศ.ดร. วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ.ดร. ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ.ดร. วรรณภา อิชิดะ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ.ดร. วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. ธัญดา สุทธิธรรม (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. พวงรัตน์ ภักดีโชติ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ.ดร. นฤมล ลีลายุวัฒน์ 4
รศ.ดร. ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ 4
รศ.ดร. สัญญา ร้อยสมมุติ 4
รศ.ดร. วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์ 4
รศ.ดร. วรรณภา อิชิดะ 4
รศ. ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์ 6
รศ. สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ 6
ผศ.ดร. ธัญดา สุทธิธรรม 7
ผศ.ดร. ปณคพร วรรณานนท์ 7
ผศ.ดร. อรพิน ผาสุริย์วงษ์ 7
ผศ.ดร. สุภาพร มัชฌิมะปุระ 7
ผศ.ดร. เทอดไทย ทองอุ่น 7
ผศ.ดร. พวงรัตน์ ภักดีโชติ 7
ผศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธร 7

     
แบบ 2.2 รหัสหลักสูตร 710717141047
แบบ 2.1 รหัสหลักสูตร 710717131047
แบบ 1.1 รหัสหลักสูตร 710717111047


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940