Custom_32
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
ภาษาอังกฤษ Master of Arts Program in Social Development
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
ภาษาอังกฤษ
Master of Arts (Social Development)
M.A. (Social Development)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  4. สังกัดคณะ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    พัฒนาสังคม
  6. วัตถุประสงค์
    หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิต
1. ให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สังคม วางแผน กำหนดนโยบาย บริหารจัด การภาคสังคม และดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม
2. เพื่อสนองตอบค่อความต้องการทั้งของภาครัฐและเอกชนที่ต้องการผู้ที่มีความรู้ และความชำนาญทางด้านการพัฒนา
3. ให้สามารถคิดค้นหารูปแบบและแนวทางใหม่ๆ ในการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปสังคม
4. เพื่อมุ่งผลิตนักวิชาการขั้นสูงให้มีความรู้ในเนื้อหาวิชาพัฒนาสังคม การวิจัยและการวางระบบการพัฒนาสังคม
5. ให้มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาเรียน
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
รศ.ดร. บัวพันธ์ พรหมพักพิง
รศ.ดร. พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์
รศ. สมนึก ปัญญาสิงห์

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ.ดร. บัวพันธ์ พรหมพักพิง (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ.ดร. พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ. สมนึก ปัญญาสิงห์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. ธนพรรณ ธานี (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. ฟ้ารุ่ง มีอุดร (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ.ดร. บัวพันธ์ พรหมพักพิง 4
รศ.ดร. พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ 4
รศ. สมนึก ปัญญาสิงห์ 6
ผศ.ดร. ฟ้ารุ่ง มีอุดร 7
ผศ.ดร. ธนพรรณ ธานี 7
อ.ดร. วิภาวี กฤษณะภูติ 10

     
แผน ข รหัสหลักสูตร 510810131148
แผน ก แบบ ก 1 รหัสหลักสูตร 510810111148
แผน ก แบบ ก 2 รหัสหลักสูตร 510810121148


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940