Custom_32
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Physical Therapy
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
วท.บ. (กายภาพบำบัด)
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Science (Physical Therapy)
B.Sc. (Physical Therapy)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  4. สังกัดคณะ
    คณะเทคนิคการแพทย์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    กายภาพบำบัด
  6. วัตถุประสงค์
     เพื่อผลิตนักกายภาพบำบัดที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1.มีจริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม โดยเฉพาะในด้านการปฏิบัติงานรับใช้สังคม ตระหนักในบทบาทภาระหน้าที่ ของนักกายภาพบำบัด ในการพัฒนาประเทศ และการเป็นพลเมืองดีของชาติ
2.มีความรู้ความเข้าใจในวิชาการกายภาพบำบัด และสามารถใช้กระบวนการทางกายภาพบำบัดและวิชาที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินการรส่งเสริม ป้องกันรักษา แก้ไขปัญหาทางสุขภาพ และฟื้นฟูสมรรถภาพตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ และสามารถประยุกตืใช้ความรู้กับสถานการณ์จริงในสังคมได้อย่างเหมาะสม
3.สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น และชุมชนทั่วไปได้อย่าวถูกต้องเหมาะสม
4.สามารคประยุกต์ และดัดแปลงการรักษาทางกายภาพบำบัดได้ตามความจำเป็น และความเหมาะสมของสภาพผู้ป่วย สภาพแวดล้อม และสถานการณ์
5.มีความสามารถขั้นพื้นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6.มีความคิดริเริ่ม มีวิจารณญาณ สร้างสรรค์ และวิเคราะห์ในด้านข้อมูล สนใจผู้ไฝ่รู้ในวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยสู่ความเป้นสากล
7.สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และสามารถพัฒนาระดับความรู้ที่มีอยู่ให้สูงขึ้นได้
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
ผศ. สุภาภรณ์ ผดุงกิจ
อ.ดร. อชิระ หิรัญตระกูล
อ. วรวรรณ คำฤาชา

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
ผศ.ดร. อนุชา นิลประพันธ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. สาวิตรี วันเพ็ญ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. พิศมัย มะลิลา (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. สุภาภรณ์ ผดุงกิจ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. อชิระ หิรัญตระกูล (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. ปวีณา หิรัญตระกูล (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. วรวรรณ คำฤาชา (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. กล้วยไม้ พรหมดี (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ.ดร. ชุลี โจนส์ 4
รศ.ดร. วิชัย อึงพินิจพงศ์ 4
รศ.ดร. สมชาย รัตนทองคำ 4
รศ.ดร. อรวรรณ บุราณรักษ์ 4
รศ.ดร. สุกัลยา อมตฉายา 4
รศ.ดร. ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ 4
รศ.ดร. น้อมจิตต์ นวลเนตร์ 4
รศ.ดร. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล 4
ผศ.ดร. พรรณี ปึงสุวรรณ 7
ผศ.ดร. อนุชา นิลประพันธ์ 7
ผศ.ดร. อลงกต เอมะสิทธิ์ 7
ผศ.ดร. ยอดชาย บุญประกอบ 7
ผศ.ดร. วัณทนา ศิริธราธิวัตร 7
ผศ.ดร. อุไรวรรณ ชัชวาลย์ 7
ผศ.ดร. สาวิตรี วันเพ็ญ 7
ผศ. ทกมล กมลรัตน์ 9
ผศ. พิศมัย มะลิลา 9
ผศ. รวยริน ชนาวิรัตน์ 9
ผศ. สุรัสวดี มรรควัลย์ 9
ผศ. สุภาภรณ์ ผดุงกิจ 9
อ.ดร. อัครานี ทิมินกุล 10
* อ.ดร. ลักขณา มาทอ 10
อ.ดร. อชิระ หิรัญตระกูล 10
อ. ปวีณา หิรัญตระกูล 12
อ. วรวรรณ คำฤาชา 12
อ. กล้วยไม้ พรหมดี 12

     
ปกติ รหัสหลักสูตร 310902101145


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940