Custom_32
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Public Health) Program in Environmental Health Science
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Science (Public Health)
B.Sc. (Public Health)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  4. สังกัดคณะ
    คณะสาธารณสุขศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
  6. วัตถุประสงค์
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังนี้
4.3.1 ตรวจสอบ สืบค้นหาสภาวะที่เป็นอันตรายในการทำงาน ประเมินความรุนแรงและชี้นำวิธีการป้องกันและ/หรือโปรแกรมการควบคุมอันตราย
4.3.2 วางแผน ประสานงานและสื่อสารกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้เกิดการบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
4.3.3 แสวงหาองค์ความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับผลของการทำงานที่มีต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงมลพิษต่อชุมชน และการป้องกันแก้ไข
4.3.4 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
ผศ. วีระศักดิ์ ชายผา
อ.ดร. ชัชชาย แจ่มใส
อ. พรพรรณ สกุลคู

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
ผศ. ศิริพร คำสะอาด (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. พงษ์เดช สารการ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. วีระศักดิ์ ชายผา (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. ชัชชาย แจ่มใส (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. พรพรรณ สกุลคู (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
ศ.ดร. มาลินี เหล่าไพบูลย์ 1
ศ.ดร. สุพรรณี พรหมเทศ 1
รศ.ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ 4
รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ 4
รศ.ดร. วงศา เลาหศิริวงศ์ 4
รศ.ดร. ประจักร บัวผัน 4
รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ 4
รศ.ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ 4
รศ.ดร. อุไรวรรณ อินทร์ม่วง 4
รศ.ดร. พีระศักดิ์ ศรีฤาชา 4
รศ. พิษณุ อุตตมะเวทิน 6
รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ 6
รศ. กาญจนา นาถะพินธุ 6
รศ. จาชญาอร นิพพานนทน์ 6
รศ. เกียรติรัตน์ คุณารัตนพฤกษ์ 6
รศ. วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ 6
รศ. วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี 6
รศ. กิ่งแก้ว เกษโกวิท 6
รศ. ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม 6
รศ. พรทิพย์ คำพอ 6
ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ 7
ผศ.ดร. ภัทระ แสนไชยสุริยา 7
ผศ.ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ 7
ผศ.ดร. จิราพร เขียวอยู่ 7
ผศ.ดร. รุจิรา ดวงสงค์ 7
ผศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง 7
ผศ.ดร. กาญนิถา ครองธรรมชาติ 7
ผศ.ดร. ณิตชาธร ภาโนมัย 7
ผศ.ดร. สุวลี โล่วิรกรณ์ 7
ผศ. นิคม ถนอมเสียง 9
ผศ. พอใจ พัทธนิตย์ธรรม 9
ผศ. ภาณี ฤทธิ์มาก 9
ผศ. ยุพา ถาวรพิทักษ์ 9
ผศ. เชษฐา งามจรัส 9
ผศ. ศิริพร คำสะอาด 9
ผศ. พงษ์เดช สารการ 9
ผศ. วีระศักดิ์ ชายผา 9
ผศ. ชัชวาลย์ ยุทธชัยยางกุล 9
อ.ดร. ชัชชาย แจ่มใส 10
อ. พรพรรณ สกุลคู 12
อ. เจตต์นภิศ ระยับกุล 12
อ. เนาวรัตน์ ตั้งศรีทอง 12
- ประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์ 13
- นัฐชานนท์ เขาราธ 13

     
ปกติ รหัสหลักสูตร 311105101149


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940