Custom_32
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Public Health) Program in Occupational Health and Safety
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Science (Public Health)
B.Sc. (Public Health)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  4. สังกัดคณะ
    คณะสาธารณสุขศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
  6. วัตถุประสงค์
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังนี้
4.3.1 ตรวจสอบ สืบค้นหาสภาวะที่เป็นอันตรายในการทำงาน ประเมินความรุนแรงและชี้นำวิธีการป้องกันและ/หรือโปรแกรมการควบคุมอันตราย
4.3.2 วางแผน ประสานงานและสื่อสารกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้เกิดการบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
4.3.3 แสวงหาองค์ความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับผลของการทำงานที่มีต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงมลพิษต่อชุมชน และการป้องกันแก้ไข
4.3.4 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
ผศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง
อ. พจน์ ภาคภูมิ
อ. วิภารัตน์ โพธิ์ขี

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
ผศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. ภาณี ฤทธิ์มาก (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. พรพรรณ สกุลคู (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. พจน์ ภาคภูมิ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
- นัฐชานนท์ เขาราธ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
ศ.ดร. มาลินี เหล่าไพบูลย์ 1
ศ.ดร. สุพรรณี พรหมเทศ 1
รศ.ดร. ประจักร บัวผัน 4
รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ 4
รศ.ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ 4
รศ.ดร. วงศา เลาหศิริวงศ์ 4
รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ 4
รศ.ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ 4
รศ.ดร. อุไรวรรณ อินทร์ม่วง 4
รศ.ดร. พีระศักดิ์ ศรีฤาชา 4
รศ. อรุณ จิรวัฒน์กุล 6
รศ. พิษณุ อุตตมะเวทิน 6
รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ 6
รศ. กาญจนา นาถะพินธุ 6
รศ. จาชญาอร นิพพานนทน์ 6
รศ. เกียรติรัตน์ คุณารัตนพฤกษ์ 6
รศ. วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ 6
รศ. วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี 6
รศ. เพียงใจ-สาตรักษ์ อึ้งสกุล 6
รศ. กิ่งแก้ว เกษโกวิท 6
รศ. ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม 6
รศ. พรทิพย์ คำพอ 6
ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ 7
ผศ.ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ 7
ผศ.ดร. สุวลี โล่วิรกรณ์ 7
ผศ.ดร. จิราพร เขียวอยู่ 7
ผศ.ดร. รุจิรา ดวงสงค์ 7
ผศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง 7
ผศ.ดร. กาญนิถา ครองธรรมชาติ 7
ผศ.ดร. ณิตชาธร ภาโนมัย 7
ผศ.ดร. ภัทระ แสนไชยสุริยา 7
ผศ. นิคม ถนอมเสียง 9
ผศ. พอใจ พัทธนิตย์ธรรม 9
ผศ. ภาณี ฤทธิ์มาก 9
ผศ. ยุพา ถาวรพิทักษ์ 9
ผศ. เชษฐา งามจรัส 9
ผศ. ศิริพร คำสะอาด 9
ผศ. พงษ์เดช สารการ 9
ผศ. ชัชวาลย์ ยุทธชัยยางกุล 9
อ.ดร. ชัชชาย แจ่มใส 10
อ. พจน์ ภาคภูมิ 12
อ. พรพรรณ สกุลคู 12
อ. วิภารัตน์ โพธิ์ขี 12
อ. เนาวรัตน์ ตั้งศรีทอง 12
อ. เจตต์นภิศ ระยับกุล 12
- ประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์ 13
- นัฐชานนท์ เขาราธ 13

     
ปกติ รหัสหลักสูตร 311102101150


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940