Custom_32
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Biology
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
วท.ม. (ชีววิทยา)
ภาษาอังกฤษ
Master of Science (Biology)
M.Sc. (Biology)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  4. สังกัดคณะ
    คณะวิทยาศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    ชีววิทยา
  6. วัตถุประสงค์
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1  มีความรู้ความเข้าใจด้านชีววิทยาทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ในระดับที่ใช้ในการ                   ปฏิบัติงานได้อย่างดี      
2  สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานที่ปฏิบัติอยู่ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง
3 สามารถเผยแพร่ความรู้ด้านชีววิทยาแก่บุคคลในแวดวงวิชาชีพหรือบุคคลทั่วไป ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
4  มีจิตสำนึกที่ดี ในการนำความรู้ด้านชีววิทยาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากรชีวภาพ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
ศ.ดร. ประนอม จันทรโณทัย
ผศ.ดร. ดวงกมล แม้นศิริ
อ.ดร. พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
ศ.ดร. ประนอม จันทรโณทัย (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ.ดร. พินิจ หวังสมนึก (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. ดวงกมล แม้นศิริ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. สัมภาษณ์ คุณสุข (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
ศ.ดร. ประนอม จันทรโณทัย 1
ศ.ดร. ละออศรี เสนาะเมือง 1
ศ.ดร. อรุณรัตน์ ฉวีราช 1
รศ.ดร. อำพา เหลืองภิรมย์ 4
รศ.ดร. นฤมล แสงประดับ 4
รศ.ดร. สุมนทิพย์ บุนนาค 4
รศ.ดร. ชุติมา หาญจวณิช 4
รศ.ดร. ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ 4
รศ.ดร. มานิตย์ โฆษิตตระกูล 4
รศ.ดร. พินิจ หวังสมนึก 4
รศ. นเรศร์ มุลาลี 6
รศ. บุญยืน กิจวิจารณ์ 6
ผศ.ดร. ปรียา หวังสมนึก 7
ผศ.ดร. พรรณี รัตนแสง คาร์ด 7
ผศ.ดร. วัฒนา พัฒนากูล 7
ผศ.ดร. สมทรง ณ นคร 7
ผศ.ดร. ไพรัช ทาบสีแพร 7
ผศ.ดร. ดวงกมล แม้นศิริ 7
ผศ.ดร. สมพงษ์ สิทธิพรหม 7
ผศ.ดร. อัจฉรา ธรรมถาวร 7
ผศ.ดร. หนูเดือน เมืองแสน 7
ผศ.ดร. นภาภรณ์ ตันติสุวิชวงษ์ 7
ผศ.ดร. กิตติมา เมฆโกมล 7
ผศ. วิชัย ณีรัตนพันธุ์ 9
ผศ. นิยะดา ห่อนาค 9
ผศ. อลงกลด แทนออมทอง 9
ผศ. ไพบูลย์ มงคลถาวรชัย 9
ผศ. ปรียะวุฒิ วัชรานนท์ 9
ผศ. จันทร์ทิพย์ อินธาระ 9
อ.ดร. กัลยา กองเงิน 10
อ.ดร. พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม 10
อ.ดร. ปิยะรัตน์ อิฐรัตน์ 10
อ.ดร. พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง 10
อ.ดร. สัมภาษณ์ คุณสุข 10
อ.ดร. อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์ 10
อ.ดร. นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ 10
อ.ดร. มณฑิรา มณฑาทอง 10
อ. กัลยา ศรีประทีป 12
อ. จิรภัทร จันทะพงษ์ 12
อ. วุฒิพงศ์ มหาคำ 12

     
แผน ก แบบ ก 1 รหัสหลักสูตร 510206111149
แผน ก แบบ ก 2 รหัสหลักสูตร 510206121149


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940