Custom_32
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ
ภาษาอังกฤษ Master of Public Health Program in Biostatistics
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวสถิติ)
ส.ม. (ชีวสถิติ)
ภาษาอังกฤษ
Master of Public Health (Biostatistics)
M.P.H. (Biostatistics)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  4. สังกัดคณะ
    คณะสาธารณสุขศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
  6. วัตถุประสงค์
                 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีทาง สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถิติ คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อออกไปทำหน้าที่นักสถิติ ในหน่วยบริการสาธารณสุข โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หน่วยงานหรือสถาบันที่ให้บริการสอน หรือทำวิจัย ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
ศ.ดร. มาลินี เหล่าไพบูลย์
รศ. อรุณ จิรวัฒน์กุล
ผศ. อนุสรณ์ สุนทรพงศ์

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
ศ.ดร. มาลินี เหล่าไพบูลย์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ. อรุณ จิรวัฒน์กุล (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. จิราพร เขียวอยู่ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. ยุพา ถาวรพิทักษ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. อนุสรณ์ สุนทรพงศ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
ศ.ดร. มาลินี เหล่าไพบูลย์ 1
รศ.ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ 4
รศ. อรุณ จิรวัฒน์กุล 6
ผศ.ดร. จิราพร เขียวอยู่ 7
ผศ. นิคม ถนอมเสียง 9
ผศ. พงษ์เดช สารการ 9
ผศ. ยุพา ถาวรพิทักษ์ 9
ผศ. เชษฐา งามจรัส 9
ผศ. ศิริพร คำสะอาด 9
ผศ. พอใจ พัทธนิตย์ธรรม 9
อ. เจตต์นภิศ ระยับกุล 12

     
แผน ก แบบ ก 2 รหัสหลักสูตร 511106121145


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940