Custom_32
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Orthodontics
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน)
วท.ม. (ทันตกรรมจัดฟัน)
ภาษาอังกฤษ
Master of Science (Orthodontics)
M.Sc. (Orthodontics)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  4. สังกัดคณะ
    คณะทันตแพทยศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    ทันตกรรมจัดฟัน
  6. วัตถุประสงค์
    1. เพื่อผลิตผู้เชี่ยวชาญระดับปริญญาโทสาขาทันตกรรมจัดฟันให้สามารถปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยที่มีการสบฟันที่ผิดปกติแบบต่างๆได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ               
2. เพื่อให้บัณฑิตสามารถศึกษาวิจัยและค้นคว้าทางด้านทันตกรรมจัดฟัน ส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านการวิจัยทางทันตแพทย์ศาสตร์สามารถทำการวิจัยในหน่วยงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องได้และผลของการศึกษาวิจัยทางด้านนี้สามารถนำประยุกต์เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมจัดฟันได้                
3. เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนทางด้านทันตกรรมจัดฟันที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทันตสาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพชุมชนและสอดคล้องกับแผนทันตสาธารณสุขในด้านการส่งเสริมป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพตลอดจนความต้องการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังขาดแคลนอยู่ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน             
   4. เพื่อพัฒนาความร่วมทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทยและ The University of Study ประเทศ Australia และเปิดโอกาสในการให้บริการทางวิชาการไปสากลุ่มประเทศอินโดจีน
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
รศ.ดร. ทัศนีย์ วังศรีมงคล
รศ. มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์
รศ. สมศักดิ์ กิจสหวงค์

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ.ดร. ทัศนีย์ วังศรีมงคล (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ. มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ. สมศักดิ์ กิจสหวงค์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. สุปราณี ดีเสมอ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. ชุติมาพร เขียนประสิทธิ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ.ดร. ศจี สัตยุตม์ 4
รศ.ดร. สุวดี โฆษิตบวรชัย 4
รศ.ดร. นิวัตร จันทร์เทวี 4
รศ.ดร. ทัศนีย์ วังศรีมงคล 4
ผศ.ดร. วรานุช ปิติพัฒน์ 7
ผศ.ดร. จรินทร์ ปภังกรกิจ 7
ผศ.ดร. สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ 7
ผศ. เอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร 8
ผศ. วรัญญู คงกันกง 9
ผศ. อนันต์ จิรวิบูลย์ 9
ผศ. วิสิทธิ์ สาครตานันท์ 9
ผศ. ชุติมาพร เขียนประสิทธิ์ 9
อ.ดร. พูนศักดิ์ พิเศก 10

     
แผน ก แบบ ก 2 รหัสหลักสูตร 551303121038


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940