Custom_32
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (นานาชาติ)
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (นานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Prosthodontics (International)
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์)
วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์)
ภาษาอังกฤษ
Master of Science (Prosthodontics)
M.Sc. (Prosthodontics)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  4. สังกัดคณะ
    คณะทันตแพทยศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
   
  6. วัตถุประสงค์
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
(1)     มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ และสามารถประยุกต์ความรู้ในการทำวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได้
(2)     มีความสามารถทำวิจัยหรือจัดการโครงการทางวิชาการที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ๆ ในสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
(3)     มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
ผศ.ดร. นภา สุขใจ
ผศ. ดาราพร แซ่ลี้
อ.ดร. สุคนธ์ทิพย์ อาวัชนาการ

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
ผศ.ดร. นภา สุขใจ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. ดาราพร แซ่ลี้ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. วิสิทธิ์ สาครตานันท์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. สุคนธ์ทิพย์ อาวัชนาการ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. สุพรรณิการ์ เรืองศรี (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ.ดร. นิวัตร จันทร์เทวี 4
รศ. อินทรพล หอวิจิตร 6
ผศ.ดร. นภา สุขใจ 7
ผศ.ดร. สุวดี เอื้ออรัญโชติ 7
ผศ. ดนัย ยอดสุวรรณ 9
ผศ. ดาราพร แซ่ลี้ 9
ผศ. วิสิทธิ์ สาครตานันท์ 9
ผศ. พิศเพลิน ชนาเทพาพร 9
อ.ดร. ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์ 10
อ.ดร. สุคนธ์ทิพย์ อาวัชนาการ 10
อ.ดร. สุพรรณิการ์ เรืองศรี 10
อ. วัชรินทร์ หอวิจิตร 12

     
แผน ก แบบ ก 2 รหัสหลักสูตร 511306221043


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940