Custom_32
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Prosthodontics
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์)
วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์)
ภาษาอังกฤษ
Master of Science (Prosthodontics)
M.Sc. (Prosthodontics)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  4. สังกัดคณะ
    คณะทันตแพทยศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    ทันตกรรมประดิษฐ์
  6. วัตถุประสงค์
    เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร               
1. มีความรู้ในระดับสูงขึ้นทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และการพัฒนาพื้นฐานความรู้ทางทฤษฎี และการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์               
2. มีความรู้ในระดับลึกซึ้งในการให้การรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ และสามารถประสานงานกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ               
3. มีความสามารถในการผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ทันสมัย เข้ากับการรักษาทางคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ               
 4. สามารถทำการศึกษาวิจัยและค้นคว้าวิชาการทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำองค์ความรู้ใหม่ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
รศ. อินทรพล หอวิจิตร
ผศ.ดร. สุวดี เอื้ออรัญโชติ
อ.ดร. ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ. อินทรพล หอวิจิตร (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. สุวดี เอื้ออรัญโชติ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. พิศเพลิน ชนาเทพาพร (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. ดนัย ยอดสุวรรณ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ.ดร. ศจี สัตยุตม์ 4
รศ.ดร. นิวัตร จันทร์เทวี 4
รศ. อินทรพล หอวิจิตร 6
ผศ.ดร. นภา สุขใจ 7
ผศ.ดร. วรานุช ปิติพัฒน์ 7
ผศ.ดร. สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ 7
ผศ.ดร. จรินทร์ ปภังกรกิจ 7
ผศ. วิสิทธิ์ สาครตานันท์ 9
ผศ. ดาราพร แซ่ลี้ 9
ผศ. พิศเพลิน ชนาเทพาพร 9
ผศ. ดนัย ยอดสุวรรณ 9
อ.ดร. ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์ 10
อ.ดร. สุคนธ์ทิพย์ อาวัชนาการ 10
อ.ดร. สุพรรณิการ์ เรืองศรี 10

     
แผน ก แบบ ก 2 รหัสหลักสูตร 511306121046


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940