Custom_32
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Dental Research
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์)
วท.ม. (การวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ
Master of Science (Dental Research)
M.Sc. (Dental Research)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  4. สังกัดคณะ
    คณะทันตแพทยศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
   
  6. วัตถุประสงค์
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. มีความรู้ความสามารถในการทำงานวิจัยให้สอดคล้องสัมพันธ์กับพื้นฐานการปฏิบัติงานประจำในคลินิกหรือในงานทันตสาธารณสุข  เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยหรือชุมชนอย่างเป็น
2. มีความรู้ความสามารถในการทำงานวิจัยร่วมกับผู้อื่น  เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและทางวิชาการอย่างผสมผสานต่อเนื่อง
3. มีความรู้ความสามารถในการติดตาม ประเมินความรู้และวิทยาการทางทันตกรรมและวิทยาศาสตร์สุขภาพ  เพื่อประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากผู้ป่วย หรือแก้ไขปัญหาของชุมชอย่างเหมาะสมได้
4. มีทัศนคติทีดีต่อการทำงานวิจัย เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีพ  และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำวิจัยของทันตแพทย์  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกันและรักษาโรคในช่องปาก  ตลอดจนพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
รศ.ดร. สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา
รศ. วิลาวัลย์ วีระอาชากุล
ผศ.ดร. สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ.ดร. สุวดี โฆษิตบวรชัย (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ.ดร. สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ. วิลาวัลย์ วีระอาชากุล (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ. มุขดา ศิริเทพทวี (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ.ดร. ศจี สัตยุตม์ 4
รศ.ดร. อาภา จันทร์เทวี 4
รศ.ดร. ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล 4
รศ.ดร. นิวัตร จันทร์เทวี 4
รศ.ดร. พลธรรม ไชยฤทธิ์ 4
รศ.ดร. สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ 4
รศ.ดร. อาริยา รัตนทองคำ 4
รศ.ดร. นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ 4
รศ.ดร. ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง 4
รศ.ดร. สุวิทย์ อุดมพาณิชย์ 4
รศ. แสงโสม ประจะเนย์ 5
รศ. สมศักดิ์ กิจสหวงค์ 6
รศ. เข็มพร กิจสหวงศ์ 6
รศ. อรุณ ทีรฆพงศ์ 6
รศ. อินทรพล หอวิจิตร 6
รศ. เพ็ญศรี โพธิภักดี 6
รศ. มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์ 6
ผศ.ดร. นภา สุขใจ 7
ผศ.ดร. วรานุช ปิติพัฒน์ 7
ผศ.ดร. จรินทร์ ปภังกรกิจ 7
ผศ. จินดา เลิศศิริวรกุล 8
ผศ. นพดล เจือเจริญวสุชัย 8
ผศ. เอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร 8
ผศ. สุบิน พัวศิริ 8
ผศ. ปิยะวดี โพธิรักษานนท์ 8
ผศ. อชิรวุธ สุพรรณเภสัช 8
ผศ. นุสรา ภูมาศ 8
ผศ. ดนัย ยอดสุวรรณ 9
ผศ. กรกมล สุขจิตร 9
ผศ. ดวงพร จิรวิบูลย์ 9
ผศ. อโนมา รัตนะเจริญธรรม 9
ผศ. ภัทรมน รัตนาพันธุ์ 9
ผศ. วรัญญู คงกันกง 9
ผศ. อนันต์ จิรวิบูลย์ 9
ผศ. อรอุมา อังวราวงศ์ 9
ผศ. เสาวลักษณ์ ลิ้มมณฑล 9
ผศ. สุปราณี ดีเสมอ 9
ผศ. ชุติมาพร เขียนประสิทธิ์ 9
ผศ. ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร 9
ผศ. วราวัชร์ ขจรรัตนวณิชย์ 9
ผศ. ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ์ 9
ผศ. อาภาภรณ์ ภาษาสุข 9
ผศ. อังคณา คลังทอง 9
อ. รัชฎา ฉายจิตร 11

     
แผน ก แบบ ก 2 รหัสหลักสูตร 511300122048
แผน ก แบบ ก 1 รหัสหลักสูตร 511300112048


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940