Custom_32
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Pharmacy Program (English Program)
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
เภสัชศาสตรบัณฑิต
ภ.บ.
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Pharmacy
B.Pharm.
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  4. สังกัดคณะ
    คณะเภสัชศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    การจัดการเภสัชกรรม
  6. วัตถุประสงค์
    1.  Gain academic knowledge both in pharmaceutical sciences and professional skills.
2.  Create and to possess reasonably thinking with moral philosophy, to analyze, solve problems and make reasonable decisions.
3. Practice in pharmacy areas which will serve the country's economy and the country's development plans.
4.  Possess vision, to be creative with leadership manner in order to work compatibly with other professionals.
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
ผศ.ดร. สุธาสินี ทัพพสารพงศ์
อ.ดร. เอกพล ลิ้มพงษา
อ.ดร. Jeffery Roy Johns

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
ผศ.ดร. สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. อัจฉรา ศรีสดใส (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. เอกพล ลิ้มพงษา (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. เยาวเรศ ชูลิขิต (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. Jeffery Roy Johns (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ.ดร. ธีระ ฤทธิรอด 4
รศ.ดร. ธเนศ พงศ์จรรยากุล 4
รศ.ดร. นฤมล เจริญศิริพรกุล 4
รศ.ดร. สุพล ลิมวัฒนานนท์ 4
รศ.ดร. จอมใจ พีรพัฒนา 4
รศ.ดร. จินดา หวังบุญสกุล 4
รศ.ดร. นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส 4
รศ.ดร. บังอร ศรีพานิชกุลชัย 4
รศ.ดร. วัชรี คุณกิตติ 4
รศ.ดร. วิรัช เรืองศรีตระกูล 4
รศ.ดร. เดชพล ปรีชากุล 4
รศ.ดร. ฉันทนา อารมย์ดี 4
รศ.ดร. ชยันต์ พิเชียรสุนทร 4
รศ.ดร. ยุพาพร ปรีชากุล 4
รศ.ดร. สุมนต์ สกลไชย 4
รศ.ดร. กนกวรรณ จารุกำจร 4
รศ.ดร. ตรีเพชร กาญจนภูมิ 4
รศ.ดร. นาถธิดา วีระปรียากูร 4
รศ.ดร. นุศราพร เกษสมบูรณ์ 4
รศ.ดร. วราภรณ์ ภูตะลุน 4
รศ.ดร. สุพัตรา ชาติบัญชาชัย 4
รศ.ดร. สุภาวดี ดาวดี 4
รศ.ดร. อรุณศรี ปรีเปรม 4
รศ.ดร. ไพบูลย์ ดาวสดใส 4
รศ.ดร. จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 4
รศ.ดร. วิวรรธน์ อัครวิเชียร 4
รศ.ดร. กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา 4
รศ.ดร. วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล 4
รศ. สุณี เลิศสินอุดม 6
รศ. ศุภชัย ติยวรนันท์ 6
รศ. อาภรณี ไชยาคำ 6
รศ. เจนจิรา เรืองชยจตุพร 6
รศ. สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์ 6
ผศ.ดร. รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์ 7
ผศ.ดร. วริมา วงศ์พาณิชย์ 7
ผศ.ดร. กรแก้ว จันทภาษา 7
ผศ.ดร. ชาญชัย จารุภาชน์ 7
ผศ.ดร. ทิพาพร กาญจนราช 7
ผศ.ดร. ธนิสร์ ปทุมานนท์ 7
ผศ.ดร. ประธาน ฦาชา 7
ผศ.ดร. มานิตา หาญพานิชเจริญ 7
ผศ.ดร. อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ 7
ผศ.ดร. วิบูลย์ วัฒนนามกุล 7
ผศ.ดร. วีรวรรณ อุชายภิชาติ 7
ผศ.ดร. ศรีสมพร ปรีเปรม 7
ผศ.ดร. สุพัตรา ปรศุพัฒนา 7
ผศ.ดร. เชิดชัย สุนทรภาส 7
ผศ.ดร. จุลรัตน์ คนศิลป์ 7
ผศ.ดร. ปราโมทย์ มหคุณากร 7
ผศ.ดร. ผดุงขวัญ จิตโรภาส 7
ผศ.ดร. มณีรัตน์ เลย์ตัน 7
ผศ.ดร. อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 7
ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ 7
ผศ. รักษวร ใจสะอาด 9
ผศ. วรรณวิไล เลาลัคนา 9
อ.ดร. นภภัค ใจภักดี 10
อ.ดร. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 10
อ.ดร. สมชาย สุริยะไกร 10
อ.ดร. จันทนา บุญยะรัตน์ 10
อ.ดร. ดวงกมล เลียวกิตติกุล 10
อ.ดร. ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล 10
อ.ดร. นาฎศจี นวลแก้ว 10
อ.ดร. ปิยะดา ส่งเสริมสกุล 10
อ.ดร. อรวรรณ มนทกานติรัตน์ 10
อ.ดร. นรินทร์ จันทร์ศรี 10
อ.ดร. เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ 10
อ.ดร. หนึ่งฤทัย สุกใส 10
อ.ดร. ศิริลักษณ์ ใจซื่อ 10
อ.ดร. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 10
อ.ดร. เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 10
อ.ดร. Jeffery Roy Johns 10
อ. ปฐมทรรศน์ ศรีสุข 12
อ. เกียรติภูมิ พลตรี 12
- Motoko Kanke 13

     
ปริญญาตรี รหัสหลักสูตร 341500201046


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940