Custom_32
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์
ภาษาอังกฤษ Master of Pharmacy Program in Pharmaceuticals
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชภัณฑ์)
ภ.ม. (เภสัชภัณฑ์)
ภาษาอังกฤษ
Master of Pharmacy (Pharmaceuticals)
M. Pharm (Pharmaceuticals)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  4. สังกัดคณะ
    คณะเภสัชศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    การจัดการเภสัชกรรม
  6. วัตถุประสงค์
    หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์    มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้4.3.1 มีความรู้อย่างลึกซื้ง ในด้านวิทยาการค้นพบยาใหม่           คุณภาพและมาตรฐานของยาและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง   วิทยาการนำส่งยา    และการจัดการองค์ความรู้ในวิชาชีพเภสัชกรรม 4.3.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรสามารถดำเนินการวิจัย อย่างมีระเบียบแบบแผน    แก้ปัญหาต่าง ๆ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม4.3.3  สามารถตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการได้อย่างอิสระ มีความเคารพต่อความคิดเห็นของผู้อื่น   และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี4.3.4  สามารถถ่ายทอดสื่อสารความรู้ด้านเภสัชภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผู้สนใจใฝ่รู้ตลอดชีพ4.3.5  มีคุณธรรม จริยธรรม และสอดคล้องกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ            หลักสูตรนี้ส่วนหนึ่งต้องการเสริมศักยภาพของเภสัชกรที่ทำงานอยู่ในสาขาวิชาต่าง ๆ และสามารถนำองค์ความรู้ที่เรียนไปใช้ได้จริง 
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
รศ.ดร. เดชพล ปรีชากุล
อ.ดร. จันทนา บุญยะรัตน์
อ.ดร. นรินทร์ จันทร์ศรี

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ.ดร. เดชพล ปรีชากุล (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ. เจนจิรา เรืองชยจตุพร (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. วริมา วงศ์พาณิชย์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. จันทนา บุญยะรัตน์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. นรินทร์ จันทร์ศรี (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ.ดร. ธีระ ฤทธิรอด 4
รศ.ดร. ธเนศ พงศ์จรรยากุล 4
รศ.ดร. จอมใจ พีรพัฒนา 4
รศ.ดร. จินดา หวังบุญสกุล 4
รศ.ดร. บังอร ศรีพานิชกุลชัย 4
รศ.ดร. วัชรี คุณกิตติ 4
รศ.ดร. วิรัช เรืองศรีตระกูล 4
รศ.ดร. เดชพล ปรีชากุล 4
รศ.ดร. ฉันทนา อารมย์ดี 4
รศ.ดร. ชยันต์ พิเชียรสุนทร 4
รศ.ดร. สุมนต์ สกลไชย 4
รศ.ดร. กนกวรรณ จารุกำจร 4
รศ.ดร. ตรีเพชร กาญจนภูมิ 4
รศ.ดร. นาถธิดา วีระปรียากูร 4
รศ.ดร. วราภรณ์ ภูตะลุน 4
รศ.ดร. สุภาวดี ดาวดี 4
รศ.ดร. วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล 4
รศ.ดร. วิวรรธน์ อัครวิเชียร 4
รศ.ดร. กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา 4
รศ.ดร. อรุณศรี ปรีเปรม 4
รศ. เจนจิรา เรืองชยจตุพร 6
รศ. สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์ 6
ผศ.ดร. มานิตา หาญพานิชเจริญ 7
ผศ.ดร. วริมา วงศ์พาณิชย์ 7
ผศ.ดร. กรแก้ว จันทภาษา 7
ผศ.ดร. ธนิสร์ ปทุมานนท์ 7
ผศ.ดร. สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ 7
ผศ.ดร. อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ 7
ผศ.ดร. ศรีสมพร ปรีเปรม 7
ผศ.ดร. สุพัตรา ปรศุพัฒนา 7
ผศ.ดร. จุลรัตน์ คนศิลป์ 7
ผศ.ดร. ปราโมทย์ มหคุณากร 7
ผศ.ดร. ผดุงขวัญ จิตโรภาส 7
ผศ.ดร. รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์ 7
อ.ดร. นภภัค ใจภักดี 10
อ.ดร. เอกพล ลิ้มพงษา 10
อ.ดร. จันทนา บุญยะรัตน์ 10
อ.ดร. ดวงกมล เลียวกิตติกุล 10
อ.ดร. นาฎศจี นวลแก้ว 10
อ.ดร. ปิยะดา ส่งเสริมสกุล 10
อ.ดร. อรวรรณ มนทกานติรัตน์ 10
อ.ดร. นรินทร์ จันทร์ศรี 10
อ.ดร. เยาวเรศ ชูลิขิต 10
อ.ดร. เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 10

     
แผน ข รหัสหลักสูตร 511500131151


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940