Custom_32
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Environlmental Science
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ภาษาอังกฤษ
Master of Science (Environmental Science)
M.Sc. (Environmental Science)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  4. สังกัดคณะ
    คณะวิทยาศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  6. วัตถุประสงค์
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ดังนี้
1.   เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ในทฤษฎี  และมีความสามารถนำทฤษฎีไปใช้ปฏิบัติเพื่อป้องกัน  ติดตาม หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
2.   เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3. เพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยของภาควิชาฯ อันเป็นการยกระดับมาตรฐานทางวิชาการให้สูงขึ้น 
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
รศ. กิตติ เอกอำพน
ผศ.ดร. พิสิฎฐ์ เจริญสุดใจ
ผศ.ดร. อัจฉราภรณ์ ภักดี
ผศ.ดร. เพ็ญประภา เพชระบูรณิน
ผศ. สำอาง หอมชื่น

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ. กิตติ เอกอำพน (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. พิสิฎฐ์ เจริญสุดใจ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. อัจฉราภรณ์ ภักดี (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. เพ็ญประภา เพชระบูรณิน (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. เตือนใจ ดุลย์จินดาชบาพร (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. สำอาง หอมชื่น (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. ลำไย หงส์สิงห์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. วิรงรอง มงคลธรรม (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ. กิตติ เอกอำพน 6
ผศ.ดร. พิสิฎฐ์ เจริญสุดใจ 7
ผศ.ดร. อัจฉราภรณ์ ภักดี 7
ผศ.ดร. เพ็ญประภา เพชระบูรณิน 7
ผศ. สำอาง หอมชื่น 9
ผศ. เตือนใจ ดุลย์จินดาชบาพร 9
อ.ดร. ลำไย หงส์สิงห์ 10
อ.ดร. ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์ 10
อ. วิรงรอง มงคลธรรม 12
- เอก วัฒนา 13

     
แผน ก แบบ ก 1 รหัสหลักสูตร 510209111045
แผน ข รหัสหลักสูตร 510209131045
แผน ก แบบ ก 2 รหัสหลักสูตร 510209121045


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940