Custom_32
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Architecture Program in Industrial Design
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบอุตสาหกรรม)
สถ.บ. (การออกแบบอุตสาหกรรม)
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Architecture (Industrial Design)
B. Arch. (Industrial Design)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  4. สังกัดคณะ
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    พื้นฐานสถาปัตยกรรม
  6. วัตถุประสงค์
     หลักสูตรสาถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมมีความมุ่งหวังให้บัณฑิตมีความรู้ความรู้ความสามารถดังนี้
1.มีจิตสำนึกที่ดีต่อคุณค่าของศิลปหัตถกรรมแ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคอีสาน สามารถพัฒนาศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ทันต่อยุคสมัยและวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี
2.มีศีกยภาพที่จะค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านการออกแบบอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
3.สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้านการออกแบบเพื่อทำนุบำรงศิลปวัฒนธรรม และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นของสังคมและประเทศชาติ
4.เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
ผศ. วาริน บุญญาพุทธิพงศ์
ผศ. ธนสิทธิ์ จันทะรี
ผศ. สุรกานต์ รวยสูงเนิน
อ. ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
ผศ. วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. ธนสิทธิ์ จันทะรี (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. สุรกานต์ รวยสูงเนิน (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. ชนัษฎา จุลลัษเฐียร (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. ชวนะพล น่วมสวัสดิ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. ชิงชัย ศิริธร (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. ภาคินี เปล่งดีสกุล (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. อภิญญา อาษาราช (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
ผศ. วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ 9
ผศ. ธนสิทธิ์ จันทะรี 9
ผศ. สุรกานต์ รวยสูงเนิน 9
อ.ดร. ชนัษฎา จุลลัษเฐียร 10
อ. สมหญิง พงศ์พิมล 12
อ. ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร 12
อ. ชวนะพล น่วมสวัสดิ์ 12
อ. ชิงชัย ศิริธร 12
อ. ฐิติพร ฌานวังศะ 12
อ. ภาคินี เปล่งดีสกุล 12
อ. ขาม จาตุรงคกุล 12
อ. สัญชัย สันติเวส 12
อ. สุภาพร อรรถโกมล 12
อ. อภิญญา อาษาราช 12
อ. นิธิวดี ทองป้อง 12
อ. รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา 12
อ. วิรุฬห์ สังข์สุวรรณ 12
อ. ขวัญหทัย ธาดา 12
อ. ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร 12
อ. ธรรมวัฒน์ อินทจักร 12

     
ปกติ รหัสหลักสูตร 342002101048


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940