Custom_32
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Accounting
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Business Administration (Accounting)
B.B.A. (Accounting)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  4. สังกัดคณะ
    คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    การเงิน
  6. วัตถุประสงค์
      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้
1.มีความรู้ทางการบัญชีในระดับที่ปฏิบัติงานได้ดี
2.มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์องค์ความรู้ที่มีไปแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
3.มีความรู้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยความชำนาญ
4.มีจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
ผศ. ชื่นจิตร อังวราวงศ์

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. วรุณ ตันตระบัณฑิตย์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. ชื่นจิตร อังวราวงศ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ 6
รศ. สมจิตร จึงสงวนพรสุข 6
ผศ.ดร. วรุณ ตันตระบัณฑิตย์ 7
ผศ. สุธิดา สรุงบุญมี 9
ผศ. ชื่นจิตร อังวราวงศ์ 9
ผศ. อารีย์ พาวัฒนา 9
อ.ดร. ศิริลักษณ์ ศุทธชัย 10
- อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ 13

     
ปกติ รหัสหลักสูตร 312102102042


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940