Custom_32
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบปกติ)
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบปกติ)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Law
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)
น.บ. (นิติศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Laws (Law)
LL.B. (Law)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  4. สังกัดคณะ
    คณะนิติศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    นิติศาสตร์
  6. วัตถุประสงค์
    1.เพื่อฝึกฝน และสร้างนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ให้มีความรู้ และความเข้าใจต่อข้อปัญหากฎหมายต่างๆ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ และนำความรู้ไปปรับใช้แก้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีจริยธรรมแห่งวิชาชีพกฎหมาย
2.เพื่อผลิตนิติศาสตรบัณฑิตที่มีความรู้ ความชำนาญ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประกอบสัมมาชีพทางกฎหมายแขนงต่างๆ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดสัมฤทธิผล
3.เพื่อผลิตนิติศาสตรบัณฑิตผู้ถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีความเคารพ และจิตสำนึกในสิทธิมนุษยชน
4.เพื่อสร้างความร่วมมือ และเครือข่ายทางกฎหมาย กับสถาบันการศึกษา สถาบันวิชาชีพต่างๆและชุมชน ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย การบริการวิชาการ การฝึกประสบการณ์การสร้างเสริมวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับปัญหากฎหมาย เพื่อให้องค์ความรู้สาขาวิชานิติศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเข้มแข็ง และก่อประโยชน์แก่สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
อ. กิตติบดี ใยพูล

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
ผศ. วิไลวรรณ สมโสภณ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. กิตติบดี ใยพูล (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. สมศักย์ ทองเอี่ยม (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. เพ็ญนภา อนุชิตวงศ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. สุชาติ สีสังข์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. ปรมาภรณ์ วีระพันธ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. อัจฉราพร สีหวัฒนะ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. เครือรัตนา กิ่งสกุล (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. ละอองกาญจน์ เหล่าไพบูลย์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
ศ. จรัญ ภักดีธนากุล 3
รศ.ดร. สุมนต์ สกลไชย 4
รศ.ดร. พรชัย สุนทรพันธุ์ 4
รศ.ดร. นพนิธิ สุริยะ 4
รศ.ดร. กัลยา ตัณศิริ 4
รศ.ดร. กุลธิดา ท้วมสุข 4
รศ.ดร. ภูริชญา วัฒนรุ่ง 4
รศ.ดร. อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 4
รศ.ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ 4
ผศ.ดร. อรรยา สิงห์สงบ 7
ผศ. จรัล ดิษฐาอภิชัย 9
ผศ. วัฒนา หาญพานิช 9
ผศ. วิไลวรรณ สมโสภณ 9
ผศ. ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์ 9
อ.ดร. ฤทัย หงส์สิริ 10
อ.ดร. พรชัย ด่านวิวัฒน์ 10
อ.ดร. วิชัย ธัญญพานิชย์ 10
อ.ดร. พงษ์ธร ธัญญศิริ 10
อ. ดำริห์ สุตเตมีย์ 12
อ. ทองใบ ทองเปาด์ 12
อ. สมชาย จุลนิติ์ 12
อ. กมล ธีรเวชพลกุล 12
อ. ทองธาร เหลืองเรืองรอง 12
อ. สมบัติ วงศ์กำแหง 12
อ. สุชาติ สีสังข์ 12
อ. อังกูร วัฒนรุ่ง 12
อ. ชัยยุทธ ศรีจำนงค์ 12
อ. สมศักย์ ทองเอี่ยม 12
อ. เพ็ญนภา อนุชิตวงศ์ 12
อ. เสงี่ยม บุญจันทร์ 12
อ. กิตติบดี ใยพูล 12
อ. ปรมาภรณ์ วีระพันธ์ 12
อ. ประเสริฐ เขียนนิลศิริ 12
อ. ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม 12
อ. รองรัตน์ วิโรจน์ 12
อ. สมศักดิ์ คุณเงิน 12
อ. อัจฉราพร สีหวัฒนะ 12
อ. ฐิตินนทน์ สุรดิฐนันท์ 12
อ. อิทธิธรรม อารัมภวิโรจน์ 12
อ. เครือรัตนา กิ่งสกุล 12
อ. ละอองกาญจน์ เหล่าไพบูลย์ 12
อ. ประจักษ์จินต์ สุโกศล 12

     
ปกติ รหัสหลักสูตร 332705101047


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940