Custom_32
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Law Program in Law
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)
น.บ. (นิติศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Laws (Law)
LL.B. (Law)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  4. สังกัดคณะ
    วิทยาเขตหนองคาย
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    สาขาวิชานิติศาสตร์
  6. วัตถุประสงค์
    1. เพื่อฝึกฝน และสร้างนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ให้มีความรู้ และความเข้าใจต่อข้อปัญหา กฎหมายต่าง ๆ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์และนำความรู้ไปปรับใช้แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีจริยธรรมแห่งวิชาชีพกฎหมาย
2. เพื่อผลิตนิติศาสตรบัณฑิตที่มีความรู้ ความชำนาญ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบอาชีพทางกฎหมายแขนงต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดสัมฤทธิผล
                    3. เพื่อผลิตนิติศาสตรบัณฑิตผู้ถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่ง วิชาชีพ มีความเคารพและจิตสำนึกในสิทธิมนุษยชน
                 4. เพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายทางกฎหมาย กับสถาบันการศึกษา สถาบันวิชาชีพต่างๆ และชุมชน ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย การบริการวิชาการ การฝึกประสบการณ์ การสร้างเสริมวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการให้คำแนะนำและความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่เกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย เพื่อให้องค์ความรู้สาขาวิชานิติศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเข้มแข็ง และก่อประโยชน์แก่สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
อ. คมกฤช ฟองย้อย
อ. สุนทรี บูชิตชน
อ. อุมาพร กาฬแสน

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
อ. คมกฤช ฟองย้อย (ประจำแล้ว 1 หลักสูตร)
อ. ธนิตย์ มุงคุณแสน (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. สุนทรี บูชิตชน (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. อุมาพร กาฬแสน (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
ผศ. รัตพงษ์ ฤกษ์ไชโย 9
ผศ. บุญฤทธิ์ เพ็ชรวิศิษฐ์ 9
ผศ. พรหมินทร์ เมธากาญจนศักดิ์ 9
อ. คมกฤช ฟองย้อย 12
อ. ธนิตย์ มุงคุณแสน 12
อ. อุมาพร กาฬแสน 12

     
ปกติ รหัสหลักสูตร 312600101047


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940