Custom_32
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in International Business
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ.
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Business Administration
B.B.A.
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  4. สังกัดคณะ
    วิทยาเขตหนองคาย
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
  6. วัตถุประสงค์
    1. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศได้
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศในด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
อ. รัฐการ บัวศรี
อ. ประภัสสร ซื่อตรง
อ. ศักดิ์สุริยา ไตรยราช

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
อ. จอห์น มัลคัม วอเรน (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. รัฐการ บัวศรี (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. ประภัสสร ซื่อตรง (ประจำแล้ว 1 หลักสูตร)
อ. วรินทิพย์ แก่นอินทร์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. ศักดิ์สุริยา ไตรยราช (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
ผศ.ดร. กริช แรงสูงเนิน 7
ผศ.ดร. ธเนศ วัฒนกูล 7
ผศ.ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์ 7
ผศ.ดร. วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง 7
ผศ. รักชนก แสงภักดีจิต 9
ผศ. คเณศ ศีลสัตย์ 9
ผศ. มานิตย์ ผิวขาว 9
ผศ. รัตพงษ์ ฤกษ์ไชโย 9
ผศ. บุญฤทธิ์ เพ็ชรวิศิษฐ์ 9
ผศ. พรหมินทร์ เมธากาญจนศักดิ์ 9
ผศ. จรูญศักดิ์ พันธ์วิศิษฐ์ 9
อ.ดร. จอมรัฐ พัฒนศร 10
อ. จอห์น มัลคัม วอเรน 12
อ. ปโยธร อุราธรรมกุล 12
อ. รัฐการ บัวศรี 12
อ. พบกานต์ อาวัชนาการ 12
อ. ประภัสสร ซื่อตรง 12
อ. สิริวงษ์ เอียสกุล 12
อ. อังค์วรา ณ สุนทร 12
อ. วรินทิพย์ แก่นอินทร์ 12
อ. สิริกานต์ สุวรรณผู 12
อ. นุชจรินทร์ โลหะปาน 12
อ. ศักดิ์สุริยา ไตรยราช 12

     
ปกติ รหัสหลักสูตร 312600102048


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940