Custom_32
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Chemistry for Teacher
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีสำหรับครู)
วท.ม. (เคมีสำหรับครู)
ภาษาอังกฤษ
Master of Science (Chemistry For Teacher)
M.Sc. (Chemistry For Teacher)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  4. สังกัดคณะ
    คณะวิทยาศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    เคมี
  6. วัตถุประสงค์
     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีสำหรับครู  มีวัตถุประสงค์ ให้ผู้สำเร็จการศึกษา
1. มีความเข้าใจในเนื้อหาด้านทฤษฎี สาขา เคมีอินทรีย์  เคมีอนินทรีย์  เคมีเชิงฟิสิกส์  เคมีวิเคราะห์ให้แตกฉานขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ในการสอนเพื่อการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และการบริการวิชาการแก่ชุมชน
2. สามารถเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์ ผลิตเอกสารประกอบการสอน  รวมทั้งสามารถสื่อสารและถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถนำความรู้ในภาคปฏิบัติการ  การวิจัยมาช่วยในการสอน  โดยการสอดแทรกการทดลอง  เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ  กระตือรือร้น  อยากรู้อยากเห็นมากขึ้น  อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นความคิดอันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพแก่ประเทศชาติในอนาคตต่อไป
4. สามารถเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ทางเคมีเพิ่มเติม เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการสอนอย่างต่อเนื่อง
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
รศ.ดร. ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย
ผศ.ดร. พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์
อ.ดร. คัชรินทร์ ศิริวงศ์

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ.ดร. นิธิมา เคารพาพงศ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ.ดร. ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. อารยัน จันศรี (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. คัชรินทร์ ศิริวงศ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ.ดร. ฉวี เย็นใจ 4
รศ.ดร. สมเดช กนกเมธากุล 4
รศ.ดร. เฉลิม เรืองวิริยะชัย 4
รศ.ดร. ขวัญใจ กนกเมธากุล 4
รศ.ดร. นิธิมา เคารพาพงศ์ 4
รศ.ดร. วิวัฒน์ หาญวจนวงศ์ 4
รศ.ดร. ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย 4
รศ.ดร. สุนันทา เฮงรัศมี 4
รศ.ดร. ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย 4
รศ.ดร. สุจิตรา ยังมี 4
รศ. สุธา ภู่สิทธิศักดิ์ 6
รศ. รัตนา มหาชัย 6
รศ. ทิพย์วัลย์ คำเหม็ง 6
ผศ.ดร. จินดา เข็มประสิทธิ์ 7
ผศ.ดร. ชนกพร เผ่าศิริ 7
ผศ.ดร. ปวีณา ฆารไสว 7
ผศ.ดร. สิทธิพงษ์ อำนวยพานิชย์ 7
ผศ.ดร. ไฉนพร ด่านวิรุทัย 7
ผศ.ดร. ปริญญา ธีรมงคล 7
ผศ.ดร. สมหญิง ลีลาทรัพย์เจริญ 7
ผศ.ดร. อัจฉรา ศิริมังคะลา 7
ผศ.ดร. อัญชุลี สุกแสงปัญญา 7
ผศ.ดร. ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์ 7
ผศ.ดร. ทิพาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ 7
ผศ.ดร. ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ 7
ผศ.ดร. สมเกียรติ ศรีจารนัย 7
ผศ.ดร. พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์ 7
ผศ. วิรัช ว่องพัฒนากุล 9
ผศ. อารยัน จันศรี 9
อ.ดร. จิตติมา เลาห์พงศ์ไพศาล 10
อ.ดร. ศิริรัตน์ สดงาม 10
อ.ดร. คัชรินทร์ ศิริวงศ์ 10
อ. สุวัตร นานันท์ 12

     
แผน ก2 รหัสหลักสูตร 55020127048


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940