Custom_32
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Information Studies
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา)
ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา)
ภาษาอังกฤษ
Doctor of Philosophy (Information Studies)
Ph.D. (Information Studies)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาเอก
  4. สังกัดคณะ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
  6. วัตถุประสงค์
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีควมารู้ความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและเทคโนโลยีการสื่อสารและองค์ความรู้ทางด้านสังคม ในการจัดการ จัดระบบ และการสร้างสารสนเทศและความรู้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาความรู้ใหม่ในด้านสารสนเทศและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในบริบทของสภาพทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมไทยและต่างประเทศ
3. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และรับผิดชอบในการผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
รศ.ดร. กุลธิดา ท้วมสุข
รศ. ภรณี ศิริโชติ
รศ. จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ.ดร. มาลี กาบมาลา (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ.ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ.ดร. กุลธิดา ท้วมสุข (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ. ภรณี ศิริโชติ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ. จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ.ดร. มาลี กาบมาลา 4
รศ.ดร. สมาน ลอยฟ้า 4
รศ.ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ 4
รศ.ดร. กุลธิดา ท้วมสุข 4
รศ. ภรณี ศิริโชติ 6
รศ. จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ 6

     
แบบ 1.2 รหัสหลักสูตร 750802121045
แบบ 2.2 รหัสหลักสูตร 750802141045


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940