Custom_32
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Health Program
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ส.บ.
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Public Health
B.P.H.
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  4. สังกัดคณะ
    คณะสาธารณสุขศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    ทุกภาควิชาร่วมกันสอน
  6. วัตถุประสงค์
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถดังนี้
4.3.1 ในองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุขและการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
4.3.2 ในการบริหารจัดการงานสาธารณสุข
4.3.3 ในการจัดบริการสาธารณสุขแบบบูรณาการ
4.3.4 ในการจัดการระบบข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบในงานสาธารณสุข
4.3.5 เป็นผู้นำทางด้านสาธารณสุขที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและพัฒนาตนเองทางวิชาการได้
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
รศ. วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์
ผศ. พงษ์เดช สารการ
ผศ. ชัชวาลย์ ยุทธชัยยางกุล

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ. วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ. วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. พงษ์เดช สารการ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. ชัชวาลย์ ยุทธชัยยางกุล (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
ศ.ดร. มาลินี เหล่าไพบูลย์ 1
รศ.ดร. ประจักร บัวผัน 4
รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ 4
รศ.ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ 4
รศ.ดร. วงศา เลาหศิริวงศ์ 4
รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ 4
รศ.ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ 4
รศ.ดร. อุไรวรรณ อินทร์ม่วง 4
รศ.ดร. พีระศักดิ์ ศรีฤาชา 4
รศ. พิษณุ อุตตมะเวทิน 6
รศ. อรุณ จิรวัฒน์กุล 6
รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ 6
รศ. กาญจนา นาถะพินธุ 6
รศ. จาชญาอร นิพพานนทน์ 6
รศ. เกียรติรัตน์ คุณารัตนพฤกษ์ 6
รศ. วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ 6
รศ. วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี 6
รศ. เพียงใจ-สาตรักษ์ อึ้งสกุล 6
รศ. กิ่งแก้ว เกษโกวิท 6
รศ. ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม 6
รศ. พรทิพย์ คำพอ 6
ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ 7
ผศ.ดร. ภัทระ แสนไชยสุริยา 7
ผศ.ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ 7
ผศ.ดร. จิราพร เขียวอยู่ 7
ผศ.ดร. รุจิรา ดวงสงค์ 7
ผศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง 7
ผศ.ดร. กาญนิถา ครองธรรมชาติ 7
ผศ.ดร. ณิตชาธร ภาโนมัย 7
ผศ.ดร. สุวลี โล่วิรกรณ์ 7
ผศ. นิคม ถนอมเสียง 9
ผศ. พอใจ พัทธนิตย์ธรรม 9
ผศ. ภาณี ฤทธิ์มาก 9
ผศ. ยุพา ถาวรพิทักษ์ 9
ผศ. ชัชวาลย์ ยุทธชัยยางกุล 9
ผศ. ศิริพร คำสะอาด 9
ผศ. พงษ์เดช สารการ 9
ผศ. เชษฐา งามจรัส 9
อ.ดร. ชัชชาย แจ่มใส 10
อ.ดร. นิรมล เมืองโสม 10
อ. พจน์ ภาคภูมิ 12
อ. พรพรรณ สกุลคู 12
อ. เจตต์นภิศ ระยับกุล 12
อ. เนาวรัตน์ ตั้งศรีทอง 12
- ประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์ 13
- นัฐชานนท์ เขาราธ 13

     
ปริญญาตรี รหัสหลักสูตร 341100102150


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940