Custom_32
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Law Program in Law
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)
น.บ. (นิติศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Laws (Law)
LL.B. (Law)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  4. สังกัดคณะ
    คณะนิติศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    นิติศาสตร์
  6. วัตถุประสงค์
    1.เพื่อฝึกฝน และสร้างนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ให้มีความรู้ และความเข้าใจต่อข้อปัญหากฎหมายต่างๆ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ และนำความรู้ไปปรับใช้แก้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีจริยธรรมแห่งวิชาชีพกฎหมาย
2.เพื่อผลิตนิติศาสตรบัณฑิตที่มีความรู้ ความชำนาญ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประกอบสัมมาชีพทางกฎหมายแขนงต่างๆ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดสัมฤทธิผล
3.เพื่อผลิตนิติศาสตรบัณฑิตผู้ถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีความเคารพ และจิตสำนึกในสิทธิมนุษยชน
4.เพื่อสร้างความร่วมมือ และเครือข่ายทางกฎหมาย กับสถาบันการศึกษา สถาบันวิชาชีพต่างๆและชุมชน ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย การบริการวิชาการ การฝึกประสบการณ์การสร้างเสริมวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับปัญหากฎหมาย เพื่อให้องค์ความรู้สาขาวิชานิติศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเข้มแข็ง และก่อประโยชน์แก่สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
อ. กิตติบดี ใยพูล

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
ผศ. วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. กิตติบดี ใยพูล (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
* ไม่พบข้อมูล
รศ.ดร. เศกสรรค์ ยงวณิชย์ 4
รศ.ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ 4
รศ.ดร. กัลยา ตัณศิริ 4
ผศ. ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์ 9
อ. กิตติบดี ใยพูล 12
อ. ดำริห์ สุตเตมีย์ 12
อ. รองรัตน์ วิโรจน์ 12
อ. ทองใบ ทองเปาด์ 12

     
ปกติ รหัสหลักสูตร 342705101047


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940