Custom_32
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ(นานาชาติ)
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ(นานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Teaching English to Speakers of Other Languages
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศษ.บ.
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Education
B.Ed.
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  4. สังกัดคณะ
    คณะศึกษาศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
   
  6. วัตถุประสงค์
   
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
รศ.ดร. เพ็ญณี แนรอท
ผศ.ดร. ศรินทิพย์ รักษาสัตย์
อ. องอาจ นามวงศ์

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ.ดร. เพ็ญณี แนรอท (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. ศรินทิพย์ รักษาสัตย์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. องอาจ นามวงศ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. อารี จังสถิตย์กุล (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
- Bob Brown (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ.ดร. เพ็ญณี แนรอท 4
ผศ.ดร. ศรินทิพย์ รักษาสัตย์ 7
ผศ. จิตตรี จิตต์ปรัชญา 9
ผศ. วัชราภรณ์ บัวนิล 9
อ. อารี จังสถิตย์กุล 12
อ. องอาจ นามวงศ์ 12
- Bob Brown 13

     
ปริญญาตรี รหัสหลักสูตร 340500201152


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940