Custom_32
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Science (Information and Communication Technology)
B.Sc. (Information and Communication Technology)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  4. สังกัดคณะ
    วิทยาเขตหนองคาย
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6. วัตถุประสงค์
    มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารสามารถประยุกต์งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กรได้จริงมีความริเริ่ม สร้างสรรค์ และสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่องมีความสำนึกในหน้าที่ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
อ. กานดา ศรอินทร์
อ. สาธิต กระเวนกิจ
อ. สุรศักดิ์ ตั้งสกุล

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
ผศ. นงราม เหมือนฤทธิ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. สาธิต กระเวนกิจ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. กานดา ศรอินทร์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. ภัทรียา ลาสุนนท์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
ผศ. นงราม เหมือนฤทธิ์ 9
ผศ. รัตพงษ์ ฤกษ์ไชโย 9
ผศ. พรหมินทร์ เมธากาญจนศักดิ์ 9
อ.ดร. สุรพล แสนสุข 10
อ. นพคุณ บุญสิม 12
อ. ปโยธร อุราธรรมกุล 12
อ. สาธิต กระเวนกิจ 12
อ. ศรัญญา กัลย์จาฤก 12
อ. ภัทรียา ลาสุนนท์ 12

     
ปกติ รหัสหลักสูตร 312300104049


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940