Custom_32
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Environmental Health Science and Occupational Health and Safety
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
วท.บ. (เอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Science (Environmental Health Science and Occupational Health and Safety)
B.Sc. (Environmental Health Science and Occupational Health and Safety)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  4. สังกัดคณะ
    คณะสาธารณสุขศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
  6. วัตถุประสงค์
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีวัตถุผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.  ความรู้ เจตคติและทักษะในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทำงานด้านสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. การวิเคราะห์เชิงบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. การวางแผน ประสานงานและสื่อสารกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้เกิดการบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีประสิทธิผล
5. จัดการงานพัฒนาแบบบูรณาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6. การแสวงหาองค์ความรู้ใด้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับด้านสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 
 
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
ผศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง
อ. พจน์ ภาคภูมิ
อ. พรพรรณ สกุลคู

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
ผศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. ภาณี ฤทธิ์มาก (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. พรพรรณ สกุลคู (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. พจน์ ภาคภูมิ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
- นัฐชานนท์ เขาราธ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
ศ.ดร. มาลินี เหล่าไพบูลย์ 1
รศ.ดร. ประจักร บัวผัน 4
รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ 4
รศ.ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ 4
รศ.ดร. วงศา เลาหศิริวงศ์ 4
รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ 4
รศ.ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ 4
รศ.ดร. อุไรวรรณ อินทร์ม่วง 4
รศ.ดร. พีระศักดิ์ ศรีฤาชา 4
รศ. พิษณุ อุตตมะเวทิน 6
รศ. อรุณ จิรวัฒน์กุล 6
รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ 6
รศ. กาญจนา นาถะพินธุ 6
รศ. จาชญาอร นิพพานนทน์ 6
รศ. เกียรติรัตน์ คุณารัตนพฤกษ์ 6
รศ. วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ 6
รศ. วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี 6
รศ. เพียงใจ-สาตรักษ์ อึ้งสกุล 6
รศ. กิ่งแก้ว เกษโกวิท 6
รศ. ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม 6
รศ. พรทิพย์ คำพอ 6
ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ 7
ผศ.ดร. ภัทระ แสนไชยสุริยา 7
ผศ.ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ 7
ผศ.ดร. จิราพร เขียวอยู่ 7
ผศ.ดร. รุจิรา ดวงสงค์ 7
ผศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง 7
ผศ.ดร. กาญนิถา ครองธรรมชาติ 7
ผศ.ดร. ณิตชาธร ภาโนมัย 7
ผศ.ดร. สุวลี โล่วิรกรณ์ 7
ผศ. นิคม ถนอมเสียง 9
ผศ. พอใจ พัทธนิตย์ธรรม 9
ผศ. ภาณี ฤทธิ์มาก 9
ผศ. ยุพา ถาวรพิทักษ์ 9
ผศ. ชัชวาลย์ ยุทธชัยยางกุล 9
ผศ. ศิริพร คำสะอาด 9
ผศ. พงษ์เดช สารการ 9
ผศ. เชษฐา งามจรัส 9
อ.ดร. ชัชชาย แจ่มใส 10
อ.ดร. นิรมล เมืองโสม 10
อ. พจน์ ภาคภูมิ 12
อ. พรพรรณ สกุลคู 12
อ. วิภารัตน์ โพธิ์ขี 12
อ. เจตต์นภิศ ระยับกุล 12
- ประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์ 13
- นัฐชานนท์ เขาราธ 13

     
ปริญญาตรี รหัสหลักสูตร 311102102051


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940