Custom_32
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตฯ (สัตว์เลี้ยง)
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย ประกาศนียบัตรบัณฑิตฯ (สัตว์เลี้ยง)
ภาษาอังกฤษ Graduate Diploma Program in Veterinary Clinic
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก (สัตว์เลี้ยง)
ป.บัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก (สัตว์เลี้ยง)
ภาษาอังกฤษ
Graduate Diploma in Veterinary Clinic (Companion Animal Practice)
Gra. Dip. Program in Veterinary Clinic (Companion Animal Practice)
  3. ระดับการศึกษา
    ประกาศนียบัตรบัณฑิต
  4. สังกัดคณะ
    คณะสัตวแพทยศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    ทุกภาควิชาสอนร่วมกัน
  6. วัตถุประสงค์
    1. เพื่อผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ ให้มีความรู้ความสามารถในการตรวจวินิจฉัย รักษาโรค และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะด้านโรคสัตว์เลี้ยง
2. เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการบำบัดรักษาโรคสัตว์เลี้ยง โดยมุ่งเน้นการฝึกปฎิบัติงานจริงในโรงพยาบาลสัตว์
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
รศ. ปรีณัน จิตะสมบัติ
รศ. ปรีณัน จิตะสมบัติ
รศ. สุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์
- นฤพนธ์ คำพา

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ. ปรีณัน จิตะสมบัติ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ. ปรีณัน จิตะสมบัติ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ. สุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. ดวงเดือน แก่นค้างพลู (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. นงเยาว์ สุวรรณธาดา (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
- นฤพนธ์ คำพา (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ.ดร. สมบูรณ์ แสงมณีเดช 4
รศ. ปรีณัน จิตะสมบัติ 6
รศ. ปรีณัน จิตะสมบัติ 6
รศ. สุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์ 6
ผศ.ดร. คณิต ชูคันหอม 7
ผศ.ดร. สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ 7
ผศ.ดร. ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์ 7
ผศ.ดร. ประวิทย์ บุตรอุดม 7
ผศ.ดร. พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ 7
ผศ. กชกร ดิเรกศิลป์ 9
ผศ. นงเยาว์ สุวรรณธาดา 9
ผศ. ดวงเดือน แก่นค้างพลู 9
อ. ทรรศิดา พลอยงาม 12
- นฤพนธ์ คำพา 13
- สุปราณี จิตรเพียร 13
- อารยาพร มคธเพศ 13

     
ประกาศนียบัตรบัณฑิต รหัสหลักสูตร 411800101046


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940