Custom_32
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Tourism Management
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Business Administration (Hotel and Tourism Management)
B.B.A. (Hotel and Tourism Management)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  4. สังกัดคณะ
    วิทยาเขตหนองคาย
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
   
  6. วัตถุประสงค์
    1.เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ทางด้านการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
2.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และสามารถทำงานร่วมกับบุคลากรต่างสาขาวิชาชีพ
3.เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ความรู้ ความสามารถในการจัดการธุรกิจได้
4.เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ
5.เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีความใฝ่รู้ ศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
อ. ภาชินี สีบุญเรือง
อ. สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์
อ. อังค์วรา ณ สุนทร

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
อ. ภาชินี สีบุญเรือง (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. อังค์วรา ณ สุนทร (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. ชีวานันท์ วุฒิพันธ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
ผศ.ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์ 7
ผศ.ดร. ศุภลักษณ์ อัครางกูร 7
อ. ชมพูนุช สุทธิกุล 12
อ. จอห์น มัลคัม วอเรน 12
อ. สิริวงษ์ เอียสกุล 12
อ. ชีวานันท์ วุฒิพันธ์ 12
อ. ศักดิ์สุริยา ไตรยราช 12

     
ปริญญาตรี รหัสหลักสูตร 312304470


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940