Custom_32
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Doctor of Veterinary Medicine
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สพ.บ.
ภาษาอังกฤษ
Doctor of Veterinary Medicine
D.V.M.
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  4. สังกัดคณะ
    คณะสัตวแพทยศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    ทุกภาควิชาสอนร่วมกัน
  6. วัตถุประสงค์
      1.เพื่อผลิตบัณฑิตทางสัตวแพทย์ศาสตร์ที่มีคุณภาพออกไปปรับใช้สังคมทั้งภาครัฐและเอกชน โดยปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตรให้ได้สัดส่วนตามปีที่ทำการศึกษาและหน่วยกิตของ Prevet : Prwclinic : Clinic เท่ากับ 1 : 2 : 3 หรือโดยประมาณ เพื่อที่สามารถจะเสริมทักษะทางการปฏิบัติให้มากขึ้นตามสภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
2.เพื่อแก้ไขการชาดแคลนสัตวแพทย์ศาสตร์ปริญญา โดยปรับปรุงวิธีการผลิตบุคคลากรที่จะให้บริการด้านการรักษาโรค  การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพของปศุสัตว์ เพื่อสอดคล้องกับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์สมัยใหม่
3.เพื่อกระจายกำลังสัตวแพทย์ไปสู่แหล่งเลี้ยงสัตว์ได้ทั่วถึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.เพื่อสนองนโยบายของรัฐด้านการส่งเสริมกำลังคนในการพัฒนาประเทศเป้นการยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้สูงขึ้น โดยเป้นผลที่ได้จากการส่งเสริมสุขภาพอนามัยปศุสัตว์
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
รศ.ดร. ถาวร มิ่งสกุล
ผศ.ดร. ประภาพร ตั้งธนธานิช
ผศ.ดร. พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ.ดร. ถาวร มิ่งสกุล (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. ประภาพร ตั้งธนธานิช (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. สายใจ กองเพชร (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ.ดร. ถาวร มิ่งสกุล 4
รศ.ดร. คมกริช พิมพ์ภักดี 4
รศ.ดร. ประสาน ตังควัฒนา 4
รศ.ดร. สมบูรณ์ แสงมณีเดช 4
รศ.ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล 4
รศ.ดร. สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย 4
รศ. บงกช นพผล 6
รศ. มงคล โปร่งเจริญ 6
รศ. กัลยา เจือจันทร์ 6
รศ. ปรีณัน จิตะสมบัติ 6
รศ. ปรีณัน จิตะสมบัติ 6
รศ. สุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์ 6
ผศ.ดร. คณิต ชูคันหอม 7
ผศ.ดร. สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ 7
ผศ.ดร. กรวุธ พันธ์อารีวัฒนา 7
ผศ.ดร. พีระพล สุขอ้วน 7
ผศ.ดร. ขวัญเกศ กนิษฐานนท์ 7
ผศ.ดร. ประภาพร ตั้งธนธานิช 7
ผศ.ดร. ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์ 7
ผศ.ดร. สมโภชน์ วีระกุล 7
ผศ.ดร. สิริขจร ตังควัฒนา 7
ผศ.ดร. พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ 7
ผศ.ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช 7
ผศ.ดร. ไชยพัศร์ ธำรงยศวิทยากุล 7
ผศ. เรียง ม่วงดิษฐ์ 8
ผศ. กชกร ดิเรกศิลป์ 9
ผศ. เสรี แข็งแอ 9
ผศ. นริศร นางาม 9
ผศ. สายใจ กองเพชร 9
ผศ. พงษ์ธร สุวรรณธาดา 9
ผศ. สราวุธ ศรีงาม 9
ผศ. นงเยาว์ สุวรรณธาดา 9
ผศ. วราภรณ์ ศุกลพงศ์ 9
ผศ. สุวิทย์ อุปสัย 9
ผศ. ดวงเดือน แก่นค้างพลู 9
ผศ. ชัยวัฒน์ จรัสแสง 9
อ.ดร. จารุวรรณ คำพา 10
อ.ดร. จารุวรรณ คำพา 10
อ.ดร. ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร 10
อ. ทรรศิดา พลอยงาม 12
อ. จีระศักดิ์ ถิรธนบูรณ์ 12
- อรัญ จันทร์ลุน 13
- นฤพนธ์ คำพา 13
- สุปราณี จิตรเพียร 13
- อารยาพร มคธเพศ 13

     


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940