Custom_32
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
B.Eng. (Mechanical Engineering)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  4. สังกัดคณะ
    คณะวิศวกรรมศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    เครื่องกล
  6. วัตถุประสงค์
     หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในด้านต่างๆดังต่อไปนี้
1.เพื่อให้มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ในการออกแบบ พัฒนา และการผลิตผลิตภัณฑ์ การบริการและระบบ รวมถึงการทำให้เป็นจริง
2.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้อย่างกว้างขวางใน การวิเคราะห์  และระเบียบวิธีการทดลอง รวมถึงเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.มีความสามารถในการออกกแบบระบบ อองค์ประกอบ หรือกระบวนการเพื่อให้ได้ตามที่ต้องการ
4.มีความรอบรู้ในสหสาขาวิชา
5.มีความสามารถในการพิสูจน์ กำหนด และแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรม
6.เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ สังคม และความรับผิดชอบต่อจริยธรรม
7.มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการอธิบายด้วยปากเปล่า และการเขียน
8.มีความสามารถในการใช้เทคนิค ความชำนาญ และเครื่องมือที่ทันสมัยทางวิศวกรรมศาสตร์ในการปฏิบัติงาน
9.เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้พื้นฐานอย่างเพียงพอ เกิดความมั่นใจ และสามารถศึกษาหาความรู้และวิทยาการใหม่ๆเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
10.เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีศักยภาพในการทำงานอย่างมีประสิทธิผลทั้งแบบคนเดียวและแบบเป็นทีม
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
รศ.ดร. สมหมาย ปรีเปรม
รศ.ดร. บุญสร้าง ดิเรกสถาพร
ผศ.ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ.ดร. จำลอง ลิ้มตระกูล (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ.ดร. สมหมาย ปรีเปรม (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ.ดร. บุญสร้าง ดิเรกสถาพร (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ. นิวัฒน์ ตำนานทอง (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ.ดร. ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร 4
รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร 4
รศ.ดร. สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ 4
รศ.ดร. สมหมาย ปรีเปรม 4
รศ.ดร. สุจินต์ บุรีรัตน์ 4
รศ.ดร. สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ 4
รศ.ดร. ชัยศิลป์ ชินพรเจริญพงศ์ 4
รศ.ดร. บุญสร้าง ดิเรกสถาพร 4
รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 4
รศ. อินทรชิต หอวิจิตร 6
รศ. อนุสรณ์ ชินสุวรรณ 6
ผศ.ดร. ปิโยรส จิระวัฒนา 7
ผศ.ดร. ฉัตรชัย เบญจปิยะพร 7
ผศ.ดร. เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต 7
ผศ.ดร. จุฬาภรณ์ เบญจปิยะพร 7
ผศ.ดร. ชนกนันท์ สุขกำเนิด 7
ผศ.ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี 7
ผศ.ดร. สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี 7
ผศ.ดร. ปุริมพัฒน์ สุจำนงค์โตกุล 7
ผศ.ดร. สุภัทรา ปลื้มกมล 7
อ.ดร. นำพล มหายศนันท์ 10
อ.ดร. อัครพล จันทร์อ่อน 10
อ.ดร. เขมจิต เสนา 10
อ. กิตติ วิเชฏฐะพงษ์ 12
อ. คมสัน วิชชวุต 12
อ. จิตติน ตรีพุทธรัตน์ 12
อ. ทรงศักดิ์ สุวรรณศรี 12

     


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940