Custom_32
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย แพทยศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Doctor of Medicine Program
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
แพทยศาสตรบัณฑิต
พ.บ.
ภาษาอังกฤษ
Doctor of Medicine
M.D.
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  4. สังกัดคณะ
    คณะแพทยศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา
  6. วัตถุประสงค์
    ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางคลินิกและความรู้ใหม่ ๆ ในการรักษาโรค เช่น การรักษาโรคโดยเซลล์ต้นกำเนิด การปลูกถ่ายอวัยวะ ความรู้ใหม่ๆ ที่ทำให้เข้าใจโรคต่าง ๆ ลงไปจนถึงระดับอนูและอนูพันธุศาสตร์  นักศึกษาแพทย์ในปัจจุบันต้องมีความรู้ที่ทันสมัย  ในช่วงระยะ 10 ปีที่ผ่านมา งานวิจัยทางการแพทย์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาล มีความหลากหลายของข้อมูล  นักศึกษาแพทย์จำเป็นต้องสามารถวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลเหล่านี้ได้ การเปลี่ยนแปลงของสังคม การเข้าถึงข้อมูลความรู้ทางการแพทย์ ทำให้ความคาดหวังของผู้ป่วยและญาติต่อการรับบริการทางการแพทย์เปลี่ยนแปลงไป  กระแสโลกาภิวัฒน์และสิทธิของผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยและญาติมีการฟ้องร้องแพทย์เพิ่มมากขึ้น นักศึกษาแพทย์ต้องเรียนรู้และพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ โดยเน้นจรรยาบรรณวิชาชีพ การสื่อสารที่ดี การเข้าใจและรู้จักใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลผู้ป่วยด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา เข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกของผู้อื่นเพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน ลดโอกาสของการถูกฟ้องร้อง นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของระบบสาธารณสุขของประเทศ เน้นการให้บริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมและเข้าถึงประชาชนทุกระดับและทุกกลุ่ม นักศึกษาแพทย์จึงต้องเรียนรู้ทั้งระบบการบริการและความแตกต่างของแต่ละระบบ  ความต้องการ และความคาดหวังของประชากรในแต่ละกลุ่ม  มาปรับตัวให้สามารถทำงานเพื่อสนองความต้องการนั้นๆ ได้  
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
รศ. พิศาล ไม้เรียง
รศ. บุญส่ง พัจนสุนทร

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
ศ. วีรจิตต์ โชติมงคล (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ. พิศาล ไม้เรียง (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ. สุดา วรรณประสาท (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ. วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ. บุญส่ง พัจนสุนทร (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
ศ.ดร. วันชัย มาลีวงษ์ 1
ศ. มนัส ปะนะมณฑา 2
ศ. อวยพร ปะนะมณฑา 2
ศ. สุชาติ พหลภาคย์ 2
ศ. ผกากรอง ลุมพิกานนท์ 2
ศ. ผิวพรรณ มาลีวงษ์ 2
ศ. ยศอนันต์ ยศไพบูลย์ 2
ศ. พจน์ ศรีบุญลือ 3
ศ. วีรจิตต์ โชติมงคล 3
รศ.ดร. รศนา วงศ์รัตนชีวิน 4
รศ.ดร. สมาน เทศนา 4
รศ.ดร. จริยา ชมวารินทร์ 4
รศ.ดร. บรรจบ ศรีภา 4
รศ.ดร. พัชรี บุญศิริ 4
รศ.ดร. มุกดา จิตต์เจริญธรรม 4
รศ.ดร. วรรณี ชัยจรูญคณารักษ์ 4
รศ.ดร. วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 4
รศ.ดร. ศศิธร แก้วเกษ 4
รศ.ดร. สมชาย ปิ่นละออ 4
รศ.ดร. โสพิศ วงศ์คำ 4
รศ.ดร. พิศมัย เหล่าภัทรเกษม 4
รศ.ดร. เทวราช หล้าหา 4
รศ.ดร. แจ่มใส เพียรทอง 4
รศ.ดร. จินตนา(ส) สัตยาศัย 4
รศ.ดร. ชัยศิริ วงศ์คำ 4
รศ.ดร. ฑิฆัมพร กุยยกานนท์ 4
รศ.ดร. บุญเกิด คงยิ่งยศ 4
รศ.ดร. วิจิตรา ทัศนียกุล 4
รศ.ดร. เตือนใจ ศรีสว่างวงศ์ 4
รศ.ดร. ไพบูลย์ สิทธิถาวร 4
รศ.ดร. กมลทิพย์ บราวน์ 4
รศ.ดร. พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 4
รศ.ดร. วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ 4
รศ.ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ 4
รศ.ดร. มะลิวัลย์ นามกิ่ง 4
รศ.ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 4
รศ.ดร. พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร 4
รศ.ดร. กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย 4
รศ. จามรี ธีรตกุลพิศาล 5
รศ. พิศาล ไม้เรียง 5
รศ. สุรพล วีระศิริ 5
รศ. โอฬาร สุวรรณอภิชน 5
รศ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล 5
รศ. นิพนธ์ สายวัฒน์ 5
รศ. พูนศรี รังษีขจี 5
รศ. สมพนธ์ ทัศนิยม 5
รศ. ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ 5
รศ. ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล 5
รศ. วิบูลย์ วีระอาชากุล 5
รศ. สุขชาติ เกิดผล 5
รศ. สุพินดา คูณมี 5
รศ. อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ 5
รศ. อรรฆิศา ไชกิจภิญโญ 5
รศ. เพ็ญศรี โควสุวรรณ 5
รศ. กิตติศักดิ์ กิจทวีสิน 5
รศ. ภพ โกศลารักษ์ 6
รศ. สุดา วรรณประสาท 6
รศ. ชวลิต ไพโรจน์กุล 6
รศ. ดรุณี จินตกานนท์ 6
รศ. ทิพยา เอกลักษณานันท์ 6
รศ. นิรมล พัจนสุนทร 6
รศ. วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ 6
รศ. วัลลภ แก้วเกษ 6
รศ. อรุณี เจตศรีสุภาพ 6
รศ. โกวิท ไชยศิวามงคล 6
รศ. กิมาพร ขมะณะรงค์ 6
รศ. กุสุมา ชูศิลป์ 6
รศ. บุญส่ง พัจนสุนทร 6
รศ. วรวุฒิ วรพุทธพร 6
รศ. สุมิตร สุตรา 6
รศ. จงเจริญ เมตตา 6
รศ. นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล 6
รศ. พรทิพย์ บุญเรืองศรี 6
รศ. วิทูรย์ ประสงค์วัฒนา 6
รศ. สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล 6
รศ. อรอนงค์ กฤชเพชรรัตน์ 6
รศ. จตุรัตน์ กันต์พิทยา 6
รศ. จิตเจริญ ไชยาคำ 6
รศ. จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล 6
รศ. ชาญณรงค์ อรัญนารถ 6
รศ. ประภาวดี พัวไพโรจน์ 6
รศ. ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 6
รศ. สมเกียรติ อัศวภูรีกรณ์ 6
รศ. พิพัฒน์พงษ์ แคนลา 6
ผศ.ดร. จริยา อำคา 7
ผศ.ดร. จริยา หาญวจนวงศ์ 7
ผศ.ดร. ชาตรี เศรษฐเสถียร 7
ผศ.ดร. นิษณา นามวาท 7
ผศ.ดร. ธารินี อัครวิเชียร 7
ผศ.ดร. อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ 7
ผศ.ดร. ศิริมาศ กาญจนวาศ 7
ผศ.ดร. ปาริฉัตร ประจะเนย์ 7
ผศ.ดร. วิภาภรณ์ เรืองจิระชูพร 7
ผศ.ดร. วุฒิพงศ์ ลิมป์วิโรจน์ 7
ผศ.ดร. โสรัจสิริ เจริญสุดใจ 7
ผศ.ดร. กัญญลักษณ์ ชัยคำภา 7
ผศ. ดนุ เกษรศิริ 8
ผศ. จรูญ เจตศรีสุภาพ 8
ผศ. จรรยา จิระประดิษฐา 8
ผศ. ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์ 8
ผศ. พัชรี คำวิลัยศักดิ์ 8
ผศ. สุวรรณี วิษณุโยธิน 8
ผศ. สุธาสินี สีนะวัฒน์ 8
ผศ. นภา หลิมรัตน์ 9
ผศ. ปณต ตั้งสุจริต 9
ผศ. ดรุณ โกฎิมนัสวนิชย์ 9
ผศ. นวพร เตชาทวีวรรณ 9
ผศ. นเรศ วโรภาสตระกูล 9
ผศ. จุมพล มิตรชัย 9
ผศ. ดุษฎี มุกสิโปดก 9
ผศ. ทรงพล อุปชิตกุล 9
ผศ. ธนรัฐ จันทอุปฬี 9
ผศ. ปัญญา ท้วมสุข 9
ผศ. ปัทมา อมาตยคง 9
ผศ. ยรรยง ทุมแสน 9
ผศ. วัฒนา หาญพานิช 9
ผศ. สนธยา สิมะเสถียรโสภณ 9
ผศ. สริธร ศิริธันยาภรณ์ 9
ผศ. สุวิน ว่องวัจนะ 9
ผศ. อนุชา พัวไพโรจน์ 9
ผศ. อำนาจ ไชยชุน 9
ผศ. ฐิติมา นุตราวงศ์ 9
ผศ. ธนภัทร รัตนภากร 9
ผศ. นันทยา คุณาธิปพงษ์ 9
ผศ. มาลินี เกิดกุญชร 9
ผศ. ศิริพร เทียมเก่า 9
ผศ. สมศิริ รัตนสุวรรณ 9
ผศ. เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์ 9
ผศ. ประดิษฐ สุคนธวารินทร์ 9
ผศ. พัฒนารี ล้วนรัตนากร 9
ผศ. สุภาวดี ธีระกุล 9
ผศ. มณีวรรณ แท่นรัตนวิจิตร 9
ผศ. จิราภรณ์ ประสงค์วัฒนา 9
ผศ. วิไลวรรณ หม้อทอง 9
ผศ. เตือนจิต คำพิทักษ์ 9
ผศ. คัชรินทร์ ภูนิคม 9
ผศ. จุไรรัตน์ กุหลาบแก้ว 9
ผศ. วนัสนันท์ แป้นนางรอง 9
ผศ. เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ 9
ผศ. กิตติพันธุ์ เสมอพิทักษ์ 9
อ.ดร. อุบล ชาอ่อน 10
อ.ดร. ณัฐชา ภัทรผดุงกิจ 10
อ.ดร. วิเศษ นามวาท 10
อ.ดร. กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ 10
อ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม 10
อ.ดร. วิบูลย์ชัย ยุทธนวิบูลย์ชัย 10
อ.ดร. เยาวลักษณ์ ฉ่ำกระมล 10
อ.ดร. เอื้อมเดือน ประวาฬ 10
อ. กนิดา ทัศนิยม 11
อ. ศักดา วราอัศวปติ 11
อ. ชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ 11
อ. ภาวสุทธิ์ สุภาสัย 11
อ. ธรรศ สงวนศักดิ์ 12
อ. ชวกิจ ภูมิบุญชู 12
อ. รัฐพล อุปลา 12
อ. เอมอร ปาสาทัง 12
อ. กฤติยา วนิชจิวพันธ์ 12
อ. ภาสินี วุทราพงษ์วัฒนา 12
อ. อรสิริ ธนธานี 12
อ. กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ 12
อ. รสวันต์ อารีมิตร 12
อ. สุรชาติ ชัยวิริยกุล 12
อ. ไพฑูรย์ ประฏิภาณวัตร 12
อ. พรรณทิพา ว่องไว 12
อ. สันติพงศ์ แสนรักษ์ 12
- อัมพร แจ่มสุวรรณ 13
- สมบัติ เตรียมแจ้งอรุณ 13
- ศิริชัยย์ ชัยชนะวงศ์ 13

     
ปกติ รหัสหลักสูตร 310700101152


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940