Custom_32
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปกติ
 
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Biology
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา)
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Science (Biology)
B.Sc. (Biology)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  4. สังกัดคณะ
    คณะวิทยาศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    ชีววิทยา
  6. วัตถุประสงค์
     
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังนี้4.3.1     มีความรู้ด้านชีววิทยาทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ในระดับที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้                อย่างดี4.3.2           มีความรอบรู้และใฝ่ใจในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์              ในการแก้ปัญหาในระบบการทำงานและชีวิตประจำวัน4.3.3           สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านชีววิทยาแก่บุคคลในแวดวงวิชาชีพหรือบุคคลทั่วไป                   ได้อย่างถูกต้องชัดเจน4.3.4     มีจิตสำนึกที่ดี ในการนำความรู้ด้านชีววิทยาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา             อย่างเหมาะสม 4.3.5     มีความรู้เท่าทันเกี่ยวกับชีววิทยาสมัยใหม่ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ได้แก่ ชีววิทยาระดับโมเลกุล ชีวสารสนเทศ และนาโนเทคโนโลยี  
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
รศ.ดร. อำพา เหลืองภิรมย์
ผศ.ดร. ปรียา หวังสมนึก
อ.ดร. พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
อ.ดร. นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ.ดร. อำพา เหลืองภิรมย์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. ปรียา หวังสมนึก (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
ศ.ดร. ประนอม จันทรโณทัย 1
ศ.ดร. ละออศรี เสนาะเมือง 1
ศ.ดร. อรุณรัตน์ ฉวีราช 1
รศ.ดร. อำพา เหลืองภิรมย์ 4
รศ.ดร. นฤมล แสงประดับ 4
รศ.ดร. พินิจ หวังสมนึก 4
รศ.ดร. ชุติมา หาญจวณิช 4
รศ.ดร. ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ 4
รศ.ดร. มานิตย์ โฆษิตตระกูล 4
รศ.ดร. สุมนทิพย์ บุนนาค 4
ผศ.ดร. ปรียา หวังสมนึก 7
ผศ.ดร. พรรณี รัตนแสง คาร์ด 7
ผศ.ดร. วัฒนา พัฒนากูล 7
ผศ.ดร. สมทรง ณ นคร 7
ผศ.ดร. ไพรัช ทาบสีแพร 7
ผศ.ดร. สมพงษ์ สิทธิพรหม 7
ผศ.ดร. กิตติมา เมฆโกมล 7
ผศ.ดร. นภาภรณ์ ตันติสุวิชวงษ์ 7
ผศ.ดร. ละเอียด นาคกระแสร์ 7
ผศ. นิยะดา ห่อนาค 9
ผศ. อลงกลด แทนออมทอง 9
ผศ. ไพบูลย์ มงคลถาวรชัย 9
ผศ. ปรียะวุฒิ วัชรานนท์ 9
ผศ. จันทร์ทิพย์ อินธาระ 9
อ.ดร. มณฑิรา มณฑาทอง 10
อ.ดร. พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม 10
อ.ดร. กัลยา กองเงิน 10
อ.ดร. วัฒนชัย ล้นทม 10
อ.ดร. ปิยะรัตน์ อิฐรัตน์ 10
อ.ดร. สัมภาษณ์ คุณสุข 10
อ.ดร. อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์ 10
อ.ดร. ศุจิภรณ์ อธิบาย 10
อ.ดร. นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ 10
อ.ดร. พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง 10
อ. กัลยา ศรีประทีป 12
อ. จิรภัทร จันทะพงษ์ 12
อ. วุฒิพงศ์ มหาคำ 12

     
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
1. ศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
     1.1. ภาษา 15 หน่วยกิต
     1.2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
     1.3. วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2. เฉพาะ 99 หน่วยกิต
     2.1. วิชาแกน 44 หน่วยกิต
     2.2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 55 หน่วยกิต
     2.3. 1.กลุ่มวิชาบังคับ 46 หน่วยกิต
     2.4. 2.กลุ่มวิชาเลือกทางชีววิทยาอื่นๆ 9 หน่วยกิต
     2.5. กลุ่มที่ 1 ชีววิทยาทั่วไป หน่วยกิต
     2.6. กลุ่มที่ 2 สัตววิทยา หน่วยกิต
     2.7. กลุ่มที่ 3 พฤกษศาสตร์ หน่วยกิต
     2.8. กลุ่มที่ 4 พันธุศาสตร์ หน่วยกิต
3. เลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940