Custom_32
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปกติ
 
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Marketing
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Business Administration (Marketing)
B.B.A. (Marketing)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  4. สังกัดคณะ
    คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
   
  6. วัตถุประสงค์
      หลักสูตรบริหารธุรกิบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้
1.สามารถตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ภายใต้ขอบเขตของเหตุผลและความเป้นไปได้ มีความเคารพต่อความคิดเห็นของผุ้อื่นแสมารถทำงานร่วมกับผุ้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาต่างๆได้บนพื้นฐานของการใช้ทฤษฎีความรู้
3.มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพที่ปฏิบัติงานได้ดี
4.มีความสามารถประยุกต์ความรู้ทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และประเทศชาติ
5.มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ระเบียบ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
รศ.ดร. นิติพล ภูตะโชติ
ผศ.ดร. นพมาศ สุวชาติ

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ.ดร. นิติพล ภูตะโชติ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ. เพ็ญศรี เจริญวานิช (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. นพมาศ สุวชาติ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. ก่อพงษ์ พลโยราช (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ.ดร. นิติพล ภูตะโชติ 4
รศ. มันทนา สามารถ 6
รศ. สุเมธ แก่นมณี 6
รศ. เพ็ญศรี เจริญวานิช 6
รศ. อนงค์นุช เทียนทอง 6
ผศ.ดร. วรุณ ตันตระบัณฑิตย์ 7
ผศ.ดร. นพมาศ สุวชาติ 7
ผศ.ดร. ฐิรชญา มณีเนตร 7
ผศ.ดร. บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ 7
ผศ.ดร. ก่อพงษ์ พลโยราช 7
ผศ.ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม 7
ผศ.ดร. ฐิติวรรณ ศรีเจริญ 7
ผศ. จินตนา สมสวัสดิ์ 9
ผศ. อารีย์ นัยพินิจ 9
ผศ. จงรักษ์ หงษ์งาม 9
ผศ. ปรมัตถ์ เพียนอก 9
ผศ. ชื่นจิตร อังวราวงศ์ 9
อ.ดร. ดลฤทัย โกวรรธนะกุล 10
อ.ดร. สุรชัย จันทร์จรัส 10
อ.ดร. นงค์นิตย์ จันทร์จรัส 10
อ.ดร. ศิริลักษณ์ ศุทธชัย 10
อ.ดร. ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย 10
อ. ปวีณา กองจันทร์ 12
อ. วิไลพร ไพศาล 12
อ. ศิวาพร ฟองทอง 12
อ. จักรกฤช เจียวิริยบุญญา 12
อ. อรอนงค์ พัวรัตนอรุณกร 12
อ. วิไลวรรณ มหาวีรวัฒน์ 12
อ. ศิรประภา บำรุงกิจ 12
อ. จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ 12
- นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร 13
- สมยศ โอ่งเคลือบ 13
- สุทิน เวียนวิวัฒน์ 13
- วรวีร์ ชาครียรัตน์ 13
- ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ 13
- ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ 13
- สุกานดา ฟองย้อย 13
- ภัทรขวัญ พิลางาม 13
- อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ 13
- พงศ์พันธุ์ ศรัทธาทิพย์ 13

     
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
1. ศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
     1.1. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
     1.2. ภาษา 12 หน่วยกิต
     1.3. คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
2. เฉพาะ 99 หน่วยกิต
     2.1. แกน 45 หน่วยกิต
     2.2. บังคับ 42 หน่วยกิต
     2.3. วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
3. เลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940