Custom_32
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) ปริญญาตรี
 
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)
รป.บ. (การปกครองท้องถิ่น)
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Public Administration (Local Government)
B.P.A. (Local Government)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  4. สังกัดคณะ
    วิทยาเขตหนองคาย
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
   
  6. วัตถุประสงค์
   
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
ผศ. บุญฤทธิ์ เพ็ชรวิศิษฐ์
อ. พัชรี บุญเฉลียว
อ. ปาริชาต ทุมนันท์

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
ผศ. บุญฤทธิ์ เพ็ชรวิศิษฐ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. พัชรี บุญเฉลียว (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. ปาริชาต ทุมนันท์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
ผศ. บุญฤทธิ์ เพ็ชรวิศิษฐ์ 9
อ. พัชรี บุญเฉลียว 12
อ. ปาริชาต ทุมนันท์ 12

     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940