Custom_32
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม ปกติ
 
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Painting
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (จิตรกรรม)
ศป.บ. (จิตรกรรม)
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Fine and Applied Arts (Painting)
B.F.A. (Printing)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  4. สังกัดคณะ
    คณะศิลปกรรมศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    จิตรกรรม
  6. วัตถุประสงค์
    1.เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาจิตรกรรม ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพด้านจิตรกรรมสากล จิตรกรรมไทย และจิตรกรรมพื้นบ้านอีสานอย่างถูกต้อง
2.เพื่อให้บัณฑิตสามารถค้นคว้า วิเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเพื่อสร้างสรรค์รูปแบบงานจิตรกรรมประยุกต์ให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยเน้นในภูมิภาคอีสาน
3.เพื่อให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานของรัฐและเอกชนตลอดจนการสร้างงานให้กับตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    (ยังไม่ได้กำหนด)
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
รศ. เดชา ศิริภาษณ์
ผศ. รณภพ เตชะวงศ์
ผศ. คเณศ ศีลสัตย์
ผศ. ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์
ผศ. เกียรติการุณ ทองพรมราช

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ. เดชา ศิริภาษณ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. คเณศ ศีลสัตย์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. รณภพ เตชะวงศ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. เกียรติการุณ ทองพรมราช (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. นงนุช ภู่มาลี (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. ปรีชาวุฒิ อภิระติง (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ. เดชา ศิริภาษณ์ 6
ผศ. รณภพ เตชะวงศ์ 9
ผศ. คเณศ ศีลสัตย์ 9
ผศ. ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ 9
ผศ. เกียรติการุณ ทองพรมราช 9
อ. นงนุช ภู่มาลี 12
อ. อานนท์ สังวรดี 12
อ. ทรงวุฒิ แก้ววิศิษฏ์ 12
อ. บุรินทร์ เปล่งดีสกุล 12
อ. ปรีชาวุฒิ อภิระติง 12

     
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
1. ศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
     1.1. สังคมศาสตร์ 8 หน่วยกิต
     1.2. ภาษา 9 หน่วยกิต
     1.3. มนุษยศาสตร์ 8 หน่วยกิต
     1.4. วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 5 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
     2.1. แกน 32 หน่วยกิต
     2.2. เอก 52 หน่วยกิต
     2.3. เอกเลือก 12 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940