Custom_32
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์(เจ้าหน้าที่) ปริญญาตรี
 
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์(เจ้าหน้าที่)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Medical Technology
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Science (Medical Technology)
B.Sc. (Medical Technology)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  4. สังกัดคณะ
    คณะเทคนิคการแพทย์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    ทุกภาควิชา
  6. วัตถุประสงค์
    1.ตรวจวัดสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยทางห้องปฎิบัติการชันสูตรได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
2.นำความรู้มาประยุกต์ใช้ รวมทั้งบริหารและจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับการปฎิบัติงานโดยสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
3.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สนใจใฝ่รู้ในวิทยาการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง และพัฒนาปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
4.ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้กับผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ
5.มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
6.มีความรับผิดชอบในการทำงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
7.เป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดี
 
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
รศ.ดร. นงนุช เศรษฐเสถียร
รศ.ดร. นันทรัตน์ โฆมานะสิน
รศ.ดร. อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ.ดร. นงนุช เศรษฐเสถียร (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ.ดร. สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ.ดร. นันทรัตน์ โฆมานะสิน (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ.ดร. อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ. ศรีวิไล วโรภาสตระกูล (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. ศิริพร ภัทรกิจกำจร (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. มณเฑียร พันธุเมธากุล (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ.ดร. อำพร ไตรภัทร 4
รศ.ดร. ณัฐยา แซ่อึ้ง 4
รศ.ดร. นงนุช เศรษฐเสถียร 4
รศ.ดร. พัชรี เจียรนัยกูร 4
รศ.ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ 4
รศ.ดร. กนกวรรณ แสนไชยสุริยา 4
รศ.ดร. สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ 4
รศ.ดร. อรุณวดี ชนะวงศ์ 4
รศ.ดร. เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ 4
รศ.ดร. โชติชนะ วิไลลักขณา 4
รศ.ดร. ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ 4
รศ.ดร. จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล 4
รศ.ดร. เยาวลักษณ์ ธีระเจตกูล 4
รศ.ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ 4
รศ.ดร. อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์ 4
รศ.ดร. นันทรัตน์ โฆมานะสิน 4
รศ. ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ 6
รศ. กุลนภา ฟู่เจริญ 6
รศ. จิราพร สิทธิถาวร 6
รศ. ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์ 6
รศ. เรวัตร ทักษิณะมณี 6
รศ. พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์ 6
รศ. ศรีวิไล วโรภาสตระกูล 6
รศ. อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ 6
รศ. เกษแก้ว เพียรทวีชัย 6
รศ. ภาณุทรรศน์ กฤชเพชรรัตน์ 6
ผศ.ดร. ปรีชา หอมจำปา 7
ผศ.ดร. ยุพิน อนิวรรตอังกูร 7
ผศ.ดร. ไมตรี ปะการะสังข์ 7
ผศ.ดร. กาญจนา เลิศมีมงคลชัย 7
ผศ.ดร. ฐิติมา ศรีลุนช่าง 7
ผศ.ดร. ศิริพร ภัทรกิจกำจร 7
ผศ.ดร. ไพเกษม แสนยานุสิน 7
ผศ.ดร. พรทิพย์ ปิ่นละออ 7
ผศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง 7
ผศ.ดร. สุทธิพรรณ กิจเจริญ 7
ผศ. นพมาศ เข็มทองหลาง 9
ผศ. วิญญู วงศ์ประทุม 9
ผศ. จินดารัตน์ ตระกูลทอง 9
ผศ. สุชาติ ศิริใจชิงกุล 9
ผศ. อรุณนี สังกา 9
ผศ. มณเฑียร พันธุเมธากุล 9
ผศ. ลิ่มทอง พรหมดี 9
ผศ. วิสุทธิ์ กังวานตระกูล 9
ผศ. ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ 9
อ.ดร. ธนกร ปรุงวิทยา 10
อ.ดร. นิชา เจริญศรี 10
อ.ดร. วรวรรณ ชุมเปีย 10
อ.ดร. ราตรี ทวิชากรตระกูล 10
อ. กรรณิการ์ กัวหา 12

     
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
1. วิชาศึกษาทั่วไป 41 หน่วยกิต
     1.1. วิชาสังคมศาสตร์ 1 หน่วยกิต
     1.2. วิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
     1.3. วิชาวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์ 20 หน่วยกิต
     1.4. วิชาภาษา 14 หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต
     2.1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 26 หน่วยกิต
     2.2. วิชาชีพ 65 หน่วยกิต
3. วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940