Custom_32
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ปกติ
 
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Finance
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
บธ.บ. (การเงิน)
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Business Administration (Finance)
B.B.A. (Finance)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  4. สังกัดคณะ
    คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    การเงิน
  6. วัตถุประสงค์
    1.มีความรู้ความสามารถในระดับปฎิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการการเงินทั้วไป (Corporate Finance)
2.มีทักษะความรู้เพียงพอใช้ในการประกอบอาชีพในระดับต้นในตำแหน่งงานต่างๆ เช่น (Treasurer,Investment Banker,Risk Manager และ Financial Officer) อย่างมีจริยธรรม คุณธรรม และความซื่อสัตว์ในวิชาชีพ ตลอดจนการมีจิตสำนึกที่ดี
3.มีความรอบรู้เข้าใจสถานการณ์ต่างๆ สามารถประยุกต์ความรู้ให้เข้ากับเหตุการณ์ต่างๆได้ อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนการจัดการธุรกิจให้ทันต่อสถานการณ์นั้นๆ
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
อ.ดร. ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา
อ. สุธาสินี สุวรรณภักดิ์

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
อ.ดร. ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. วิไลพร ไพศาล (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. สุธาสินี สุวรรณภักดิ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ.ดร. นิติพล ภูตะโชติ 4
รศ. มันทนา สามารถ 6
รศ. สุเมธ แก่นมณี 6
รศ. เพ็ญศรี เจริญวานิช 6
รศ. อนงค์นุช เทียนทอง 6
ผศ.ดร. วรุณ ตันตระบัณฑิตย์ 7
ผศ.ดร. นพมาศ สุวชาติ 7
ผศ.ดร. ฐิรชญา มณีเนตร 7
ผศ.ดร. บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ 7
ผศ.ดร. ก่อพงษ์ พลโยราช 7
ผศ.ดร. ฐิติวรรณ ศรีเจริญ 7
ผศ.ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม 7
ผศ. จินตนา สมสวัสดิ์ 9
ผศ. อารีย์ นัยพินิจ 9
ผศ. จงรักษ์ หงษ์งาม 9
ผศ. ปรมัตถ์ เพียนอก 9
ผศ. ชื่นจิตร อังวราวงศ์ 9
อ.ดร. ดลฤทัย โกวรรธนะกุล 10
อ.ดร. สุรชัย จันทร์จรัส 10
อ.ดร. นงค์นิตย์ จันทร์จรัส 10
อ.ดร. ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา 10
อ.ดร. ศิริลักษณ์ ศุทธชัย 10
อ.ดร. ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย 10
อ. ปวีณา กองจันทร์ 12
อ. อาร์ม นาครทรรพ 12
อ. วิไลพร ไพศาล 12
อ. ศิวาพร ฟองทอง 12
อ. จักรกฤช เจียวิริยบุญญา 12
อ. อรอนงค์ พัวรัตนอรุณกร 12
อ. วิไลวรรณ มหาวีรวัฒน์ 12
อ. ศิรประภา บำรุงกิจ 12
อ. สุธาสินี สุวรรณภักดิ์ 12
อ. จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ 12
- สมยศ โอ่งเคลือบ 13
- นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร 13
- สุทิน เวียนวิวัฒน์ 13
- มัณฑนา รัตนศรีสร้อย 13
- ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ 13
- ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ 13
- สุกานดา ฟองย้อย 13
- ภัทรขวัญ พิลางาม 13
- อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ 13
- พงศ์พันธุ์ ศรัทธาทิพย์ 13

     
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
1. วิชาศึกษาทั่วไป 34 หน่วยกิต
     1.1. วิชามนุษยศาสตร์ 7 หน่วยกิต
     1.2. วิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
     1.3. วิชาภาษา 14 หน่วยกิต
     1.4. วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตสาสตร์ 7 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 95 หน่วยกิต
     2.1. วิชาแกน 59 หน่วยกิต
     2.2. วิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
     2.3. วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940