Custom_32
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แผน ก แบบ ก 2
 
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Pharmaceutical Chemistry and Natural Products
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
วท.ม. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
ภาษาอังกฤษ
Master of Science (Pharmaceutical Chemistry and Natural Products)
M.Sc. (Pharmaceutical Chemistry and Natural Products)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  4. สังกัดคณะ
    คณะเภสัชศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    เภสัชเคมี
  6. วัตถุประสงค์
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีจริยธรรมและความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้
1. ให้มีความรู้ความสามารถในการวิจัยด้านผลิตภัณฑ์อันครองคลุมทุกกระบวการทงวิทยาศาสตร์ เพื่อการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยเน้นที่ยาบำบัดโรค เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทั้งที่ได้จากวิธีทางเคมีวิเคราะห์ วิธีการกึ่งเคมีวิเคราะห์ และจากธรรมชาติ
2.ให้มีความรู้และความสามารถในการจัดทำมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
3. ให้เป็นผู้มีความรู้ ความคิดริเริ่ม และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปสังเคราะห์เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
4. ให้เป็นผู้รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นผู้มีคุณธรรม ยึดมั่นในจรยธรรมอันดีงาม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
รศ.ดร. วิรัช เรืองศรีตระกูล
อ.ดร. นาฎศจี นวลแก้ว
อ.ดร. เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ.ดร. วิรัช เรืองศรีตระกูล (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. นาฎศจี นวลแก้ว (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. แคทรียา สุทธานุช (ประจำแล้ว 1 หลักสูตร)
อ.ดร. เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ.ดร. ธีระ ฤทธิรอด 4
รศ.ดร. นฤมล เจริญศิริพรกุล 4
รศ.ดร. สุพล ลิมวัฒนานนท์ 4
รศ.ดร. จินดา หวังบุญสกุล 4
รศ.ดร. นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส 4
รศ.ดร. บังอร ศรีพานิชกุลชัย 4
รศ.ดร. วิรัช เรืองศรีตระกูล 4
รศ.ดร. ฉันทนา อารมย์ดี 4
รศ.ดร. ชยันต์ พิเชียรสุนทร 4
รศ.ดร. ยุพาพร ปรีชากุล 4
รศ.ดร. สุมนต์ สกลไชย 4
รศ.ดร. กนกวรรณ จารุกำจร 4
รศ.ดร. ตรีเพชร กาญจนภูมิ 4
รศ.ดร. นาถธิดา วีระปรียากูร 4
รศ.ดร. วราภรณ์ ภูตะลุน 4
รศ.ดร. สุพัตรา ชาติบัญชาชัย 4
รศ.ดร. วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล 4
รศ.ดร. ไพบูลย์ ดาวสดใส 4
รศ.ดร. จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 4
รศ.ดร. วิวรรธน์ อัครวิเชียร 4
รศ.ดร. กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา 4
รศ.ดร. สุภาวดี ดาวดี 4
รศ. สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์ 6
ผศ.ดร. รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์ 7
ผศ.ดร. วริมา วงศ์พาณิชย์ 7
ผศ.ดร. อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ 7
ผศ.ดร. ศรีสมพร ปรีเปรม 7
ผศ.ดร. สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ 7
ผศ.ดร. จุลรัตน์ คนศิลป์ 7
ผศ.ดร. สุพัตรา ปรศุพัฒนา 7
อ.ดร. นาฎศจี นวลแก้ว 10
อ.ดร. แคทรียา สุทธานุช 10
อ.ดร. เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 10

     
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
1. เลือกกลุ่มวิชาการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 12 หน่วยกิต
2. เลือกกลุ่มวิชาเคมีสังเคราะห์ทางยา 12 หน่วยกิต
3. เลือกกลุ่มวิชาเคมีของสมุนไพร 12 หน่วยกิต
4. บังคับ 8 หน่วยกิต
5. เลือกกลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 12 หน่วยกิต
6. เลือกกลุ่มวิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ 12 หน่วยกิต
7. วิทยานิพนธ์ 16 หน่วยกิต 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940