Custom_32
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2
 
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Measurement and Evaluation
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
ภาษาอังกฤษ
Master of Education (Measurement and Evaluation)
M.Ed. (Measurement and Evaluation)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  4. สังกัดคณะ
    คณะศึกษาศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    ประเมินผลและวิจัยการศึกษา
  6. วัตถุประสงค์
    1. เพื่อผลิตบุคลากรในวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาเพื่อทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาการวัดและประเมินผลในสถาบันระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อผลิตบุคลากรที่จะไปเป็นผู้นำและผู้ให้บริการในด้านการวัดและประเมินผลด้านวิธีการวิจัยเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
3. เพื่อให้ความสนับสนุน และเผยแพร่วิชาการด้านการวัดและประเมินผล วิธีการวิจัยเกี่ยวกับการวัดและประเมินทางการศึกษาแก่โรงเรียนและสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2534 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
รศ.ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์
รศ. ประภาพร ศรีตระกูล
อ.ดร. พัชรี จันทร์เพ็ง
อ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ.ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ. ประภาพร ศรีตระกูล (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. พัชรี จันทร์เพ็ง (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ.ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ 4
รศ. ประภาพร ศรีตระกูล 6
ผศ.ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย 7
อ.ดร. พัชรี จันทร์เพ็ง 10
อ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ 10
อ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส 10
อ. ปรีชา เครือวรรณ 12
อ. สมพงษ์ พันธุรัตน์ 12

     
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 38 หน่วยกิต
1. เฉพาะสาขา วิชาบังคับ หน่วยกิต
2. เฉพาะสาขา วิชาเลือก หน่วยกิต
3. สัมพันธ์ 6 หน่วยกิต
4. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940