Custom_32
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 2.1
 
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Electrical Engineering
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ภาษาอังกฤษ
Doctor of Philosophy (Electrical Engineering)
Ph.D. (Electrical Engineering)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาเอก
  4. สังกัดคณะ
    คณะวิศวกรรมศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    ไฟฟ้า
  6. วัตถุประสงค์
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์
ดังนี้ 
1. เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษา มีความสามารถและความเชี่ยวชาญ ในการทำวิจัยและแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ในอันที่จะพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าหรือคอมพิวเตอร์
2. เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษา มีความสามารถและความเชี่ยวชาญ ในการประยุกต์หลักวิชาการ ให้เข้ากับแนวทางปฏิบัติ ในอันที่จะแก้ปัญหาด้วยหลักวิชาการ
3. เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม
4. เพื่อให้ผู้สำเร้จการศึกษา สามารถเผยแพร่ความรู้ ในแขนงวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ ให้แก่บุคคลในวิชาชีพ หรือบุคคลอื่นได้ชัดเจนและถูกต้อง
5. เพื่อพัฒนาบุคคลากรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง
6. เพื่อยกระดับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร
รศ.ดร. วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล
รศ. กิตติพงษ์ ตันมิตร
ผศ.ดร. บุญยิ่ง เจริญ

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ.ดร. วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ. กิตติพงษ์ ตันมิตร (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. บุญยิ่ง เจริญ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. กิตติพงษ์ มีสวาสดิ์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร 1
รศ.ดร. กฤษ เฉยไสย 4
รศ.ดร. วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล 4
รศ. สุภาวดี สวัสดิพรพัลลภ 6
รศ. กิตติพงษ์ ตันมิตร 6
ผศ.ดร. จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ 7
* ผศ.ดร. กฤษ เฉยไสย 7
ผศ.ดร. สุรชัย ลิ้มยิ่งเจริญ 7
ผศ.ดร. บุญยิ่ง เจริญ 7
ผศ.ดร. อานุภาพ มีสมบูรณ์ 7
ผศ.ดร. สัมฤทธิ์ หังสะสูตร 7
ผศ.ดร. กิตติพงษ์ มีสวาสดิ์ 7
ผศ.ดร. ประมินทร์ อาจฤทธิ์ 7

     
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต
1. บังคับ 9 หน่วยกิต
2. เลือก 15 หน่วยกิต
3. ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940