Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (แบบ 1.1)
1. หมวดวิชา บังคับ      จำหน่วยกิต 3 หน่วยกิต  
       นศ.ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้ทุกรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต และต้องมีผลการศึกษาในระดับ S  
 
 
2. หมวดวิชา ดุษฎีนิพนธ์      จำหน่วยกิต 48 หน่วยกิต  
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940