Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)
1. หมวดวิชา ศึกษาทั่วไป      จำหน่วยกิต 34 หน่วยกิต  
 
 
2. หมวดวิชา วิชาเฉพาะ      จำหน่วยกิต 92 หน่วยกิต  
 
 
3. หมวดวิชา วิชาเลือกเสรี      จำหน่วยกิต 6 หน่วยกิต  
       เลือกเรียนได้จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา  
 
 
  หมายเหตุ :  
  xxx xxx วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต เลือกเรียนได้จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา  

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940