Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม (ประกาศนียบัตรบัณฑิต)
1. หมวดวิชา บังคับ      จำหน่วยกิต 9 หน่วยกิต  
 
  618891 สัมมนาในการจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1(1-0-3)
      Seminar in Health Product Management  
  625711 การจัดการงานบริการสุขภาพ 0(0-0-0)
      Health Service Management  
  625712 หัวข้อเรื่องปัจจุบันในการปฏิบัติงานการจัดการทางเภสัชกรรม 0(0-0-0)
      Current Topics in Practice of Pharmacy Management  
  625713 การพัฒนาภาวะผู้นำในการจัดการทางเภสัชกรรม 0(0-0-0)
      Leadership Development in Pharmacy Management  
 
 
 
2. หมวดวิชา เลือก      จำหน่วยกิต 15 หน่วยกิต  
 
  618737 การจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าในองค์การสุขภาพ 3(3-0-3)
      Customer Relation Management in Health Organization  
  618741 การศึกษางานในองค์การสุขภาพ 3(3-0-3)
      Work Study in Health Organization  
  618744 สิทธิบัตรและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญหา 3(3-0-3)
      Patents and Intellectual Property Protection  
  618746 การประยุกต์ใช้เครื่องมือจัดการในงานเภสัชกรรม 0(0-0-0)
      Application of Management Tools in Pharmacy  
  625731 การจัดการทางการเงินสำหรับเภสัชกร 0(0-0-0)
      Financial Management for Pharmacist  
  625732 การบริหารเชิงกลยุทธ์และสมรรถนะของบุคลากรในองค์การด้านสุขภาพ 0(0-0-0)
      Strategic Management and Personnel Competency in Health organization  
  625733 การจัดการคุณภาพในงานบริการเภสัชกรรม 0(0-0-0)
      Quality Management in Pharmacy Service  
  625734 การจัดการสิทธิประโยชน์ด้านเภสัชกรรม 0(0-0-0)
      Pharmacy Benefit Management  
  625735 การจัดการโรค 0(0-0-0)
      Disease Management  
  625736 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทางเภสัชกรรม 0(0-0-0)
      Sociology and Antropology in Pharmacy  
  625737 การจัดการความรู้ทางเภสัชกรรม 0(0-0-0)
      Knowledge Management in Pharmacy  
 
 
 
  หมายเหตุ :  
  XXX XXX รายวิชาอื่น ๆ ที่จะเปิดสอนเพิ่มเติมในภายหลัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางเภสัชกรรมให้เป็นวิชาเลือกในหลักสูตร  

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940