Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (แผน ก แบบ ก 1)
1. หมวดวิชา วิทยานิพนธ์      จำหน่วยกิต 37 หน่วยกิต  
 
  323898 วิทยานิพนธ์ 37(0-0-0)
      Thesis  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940